Privacy Statement
Noordenveld - Westerkwartier media
Noordenveld - Westerkwartier media, gevestigd aan N.V.T., is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.ditisroden.nl
WhatsApp, 06-248 302 37
Persoonsgegevens die wij verwerken
Noordenveld - Westerkwartier media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Ingestuurde foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via privacy@ditisroden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Noordenveld - Westerkwartier media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het maken van online artikelen.
- Het onderhouden van klantrelaties.
- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
Noordenveld - Westerkwartier media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noordenveld - Westerkwartier media) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Noordenveld - Westerkwartier media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie
persoonsgegevens
Bewaartermijn
Reden
Personalia
14 Maanden
lengte contractduur
Adres
14 Maanden
lengte contractduur
Diverse media
onbeperkt
archief website
In kaart brengen website bezoek
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website.
Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.
Bij gebruik van AWStats wordt gebruik gemaakt van “logfile analysis”, waarbij de statistieken rechtstreeks uit de logfiles
van de webserver worden gelezen.
Link naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Noordenvels - Westerkwartier media is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties.
Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Noordenveld - Westerkwartier media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Noordenveld - Westerkwartier media gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noordenveld - Westerkwartier media
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ditisroden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Noordenveld - Westerkwartier media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Noordenveld - Westerkwartier media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze info@ditisroden.nl of via privacy@ditisroden.nl
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop
Noordenveld - Westerkwartier media uw persoonlijke gegevens verwerkt.