BELANGRIJKE STAP VOOR WONINGBOUW IN RODEN ZUID


 


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni besloten om het gebiedsplan Roden
Zuid ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. In het gebiedsplan geeft het college aan op welke plekken binnen Roden Zuid gebouwd kan worden en wat belangrijke kaders en randvoorwaarden voor de nieuwbouw zijn. Denk daarbij aan zaken zoals het type en de uitstraling van de woningen, voor welke groepen er gebouwd wordt, de verkeersontsluiting en de inpassing van de nieuwe woongebieden in het bestaande landschap. De gemeenteraad buigt zich naar alle waarschijnlijkheid 3 juli over het gebiedsplan. 


 


Sleutellocatie woningbouw
Het college wil met de ontwikkeling in Roden Zuid een substantiële bijdrage leveren aan de woningbehoefte in Noordenveld. "We zien een grote groep woningzoekenden binnen onze gemeente. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen wordt alsmaar belangrijker. Met dit gebiedsplan en ook de andere woningbouwontwikkelingen nemen we als college hierin onze verantwoordelijkheid", aldus wethouder Darwinkel van Ruimtelijke Ontwikkeling.


 


Voorbereidingen en participatie
Al meerdere jaren wordt er gesproken over eventuele woningbouw aan de zuidkant van het dorp. Eind vorig jaar is het gebiedsplan al in conceptvorm voorgelegd aan de gemeenteraad en via speciale participatiebijeenkomsten besproken met belangstellenden en belanghebbenden.
Op basis van de reacties en inbreng vanuit de omgeving heeft de gemeente een aantal nadere verkenningen uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de verkeersontsluiting en het zoveel mogelijk behouden van de groene uitstraling van het gebied. Op onder andere deze onderdelen is het plan aangevuld tot de definitieve versie.


 


Vervolgstappen
Maar volgens Darwinkel is het werk daarmee nog niet klaar: "Indien de gemeenteraad zich positief over het plan uitspreekt, kan het college door met de verdere uitwerking". Belangrijke vervolgstappen zijn het maken van stedenbouwkundige plannen waarin de opzet en indeling van de woongebieden gedetailleerder wordt ingevuld en ingetekend. Ook het maken van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en het maken van afspraken met grondeigenaren binnen de beoogde woongebieden horen bij het vervolg. "Over deze
uitwerkingen gaan we dan uiteraard weer opnieuw in gesprek met de omgeving", aldus Darwinkel.


 


Deze stappen nemen naar verwachting minimaal één tot anderhalf jaar tijd in beslag. Volgens de huidige
planning worden in 2027 de eerste woningen opgeleverd in Roden Zuid.


Foto's© Gemeente Noordenveld