-
Gemeentepagina week 24, 2024. Bekendmakingen
11.Jun.2024

Gemeentepagina week 24, 2024

Bekendmakingen
www.officielebekendmakingen.nl

 

 

ONTVANGEN AANVRAGEN

 

Omgevingsvergunning

Bouwen

- Westeind 5 in Westervelde, het herbouwen van een schuur

- Oosterveld in Norg, het realiseren van acht nieuwbouw twee-onder-een-kapwoningen

- Langewijk 1 in Nieuw-Roden, het realisere­n van een aanbouw aan de bestaande woning en het verkleine­n van de schuren

 

Bouwen/Afwijking

- Schansweg 9 in Een-West, het realiseren van een moestuin bij de veldschuur

 

Kappen

- Grote Kampweg 7 in Norg, het kappen van twee dode, zieke bomen en een afgebroken boom

 

Oprit

- Vogelwikke 26 in Roden, het verbreden van de inrit

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN

 

Bouwen

- Ekkelkamp 2 en 4 in Roden, het plaatsen van een kunstwerk, 29 mei

- Hoofdweg 6 in Roderesch, het realiseren van een aanbouw, 23 mei

 

Bouwen/Afwijken

- Botermaker 40-58 (even), Melkrijder 35-53 (oneven) in Roden, 5 juni

 

Kappen

- Koekoekslaan 1 in Norg, het kappen van een fijnspar met herplantplicht, 4 juni

- Vosjeslaan 8 in Norg, het kappen van 26 sparren en twee grove dennen met herplantplicht, 4 juni

- Apollolaan 6 in Norg, het kappen van zes grove dennen, 3 juni

- Vosjeslaan 10 in Norg, het kappen van negentien sparren en vijf grove dennen met herplantplicht, 3 juni

 

Oprit

- Jetsesplantsoen 3 in Roden, het verplaatsen van een uitrit, 3 juni

 

Binnen zes weken na de vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

 


Verleende evenementenvergunningen

- het organiseren van de 57ste editie van de European Cycling Tour Assen met op 30 juli een omloop door Lieveren, 29 mei

- het organiseren van Mo’s Zomeravond op 7 september op het terras van Mo’s Café aan Heerestraat 2 in Roden, 6 juni

- het organiseren van Festival Wat ’n Kunst op 7 en 8 september op de Brink in Roden, 6 juni
- het organiseren van een rommelpottoernooi met aansluitend barbecue en live muziek op 15 juni op Sportpark Gomos aan de Schapendrift in Norg, 6 juni

- het organiseren van Circus in de Zorg met circusvoorstellingen voor de bewoners van Interzorg Roden op 11 september op de parkeerplaats achter Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid in Roden, 10 september

- het organiseren van Zomerfeest Peize van 14 tot en met 18 augustus op het evenemententerrein in Peize, 10 juni

- het organiseren van een kermis tijdens Zomerfeest Peize van 15 tot en met 18 augustus op het evenemententerrein in Peize, 10 juni

- het organiseren van de Jaarmarkt Peize op 17 augustus op het evenemententerrein in Peize, 10 juni

 

Overig verleende vergunningen/ontheffingen

- het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Mo’s Zomeravond op 7 september van 19.00 uur tot 1.00 uur op het terras van Mo’s Café aan Heerestraat 2 in Roden, 6 juni

- het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Brinkpop op 2 juni, 27 juli en 24 augustus voor Café Ensing in Peize, 23 mei


Binnen zes weken na de vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester, Postbus 109, 9300 AC, Roden.Tijdelijke Verkeersmaatregelen

 

Lieveren
In verband met de European Cycling Tour, onderdeel de Omloop van Lieveren op 30 juli, worden de volgende wegen afgesloten met verkeersborden:

- Centrum Nijlandseweg-Bunnerveenseweg vanaf de rotonde N386 tot Lieveren

- Noordveldweg-Lieverseweg tussen Lieveren en Altena

- Bunnerveenseweg in de richting van Lieveren

- Bongveenweg

- Roderweg

- Scheperijen

 

De verkeersmaatregelen gelden van 5.30 uur tot 18.30 uur of zoveel langer of korter als nodig is.

 

Roden

In verband met Festival Wat ’n Kunst op 7 en 8 september in Roden worden van 6 september van 17.00 uur tot 9 september 12.00 uur rond het evenemententerrein verkeersborden geplaatst. Het gaat om parkeerborden bij de toegangen tot het parkeerterrein bij restaurant de Winsinghhof. Op de onderborden staat dat parkeren verboden is en dat er een wegsleepregeling van kracht is. De Brink in Roden, het gedeelte tussen Brink 15 en Zuidenveld en het gedeelte Brink voor de Catharinakerk tot kruising Schoolstraat / Mensingheweg, is op zondag 8 september van 8.00 uur tot 18.00 uur afgesloten met verkeersborden of zoveel langer of korter als nodig is.

 

Roden

In verband met een buurtbarbecue op 20 juli in Roden wordt de Oudgenoegstraat, het gedeelte tussen de Postemastraat en Bevrijdingslaan, van 14.30 tot 00.00 uur afgesloten met verkeersborden.

 

Peize

In verband met Zomerfeest Peize van 14 tot en met 18 augustus wordt de Brinkweg tijdelijk afgesloten met verkeersborden. Het gaat om het deel tussen de Oude Velddijk, de Molenweg en de Hoofdstraat.

De maatregel geldt op 17 augustus van 6.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is. Van 16 augustus 20.00 tot 17 augustus 24.00 uur geldt een parkeerverbod op de Oude Velddijk, Hoofdstraat en Molenweg.

 

Intrekken besluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het besluit van 5 december 2023, over hogere grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai op de gevels van toekomstige woningen op de ontwikkellocatie Maatlanden – de Zulthe in Roden, intrekken. Dat doen zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder.


Verkeersbesluiten
- de parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten elektrische voertuigen bij Stobbenven 11 in Roden worden ingetrokken. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 12 juni te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
- de parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpunten elektrische voertuigen bij Slotlaan 14 in Roden worden verschoven. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 12 juni te vinden op www.officielebekendmakingen.nl


Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 109, 9300 AC, Roden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA, Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Uit de raad

BESLUITVORMENDE VERGADERING

Op woensdag 12 juni om 19.30 uur vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de onderstaande onderwerpen:

- Vaststelling bestemmingsplan Kleinschalige windturbines Noordenveld
- Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding Natuurbegraafplaats de Velden
- Besluit over verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Melkweg 13 Alteveer
- Actualisatie omgevingsvisie Noordenveld en transitieplan omgevingsplan
- Wegsleepverordening Noordenveld 2024
- Nota reserves en voorzieningen 2024-2027
- Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regelingen
- GGD Drenthe
- VRD Drenthe
- RUD Drenthe
- Recreatieschap Drenthe
- Publiek Vervoer
- Definitieve vaststelling gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen

De stukken van deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem: www.noordenveld.nl/gemeenteraad. Voor vragen kunt u terecht bij de griffie: griffie@noordenveld.nl

In gesprek met een raadslid

Heeft u vragen aan een raadslid of iets anders dat u wilt bespreken? Kom dan op woensdag 12 juni tussen 19.00 en 19.30 uur naar het gemeentehuis. Er zijn dan twee raadsleden aanwezig om mee in gesprek te gaan. U kunt gebruikmaken van de ingang op de parkeerplaats met de vlaggenmasten. U hoeft zich niet aan te melden.

 


CONSULTERENDE BIJEENKOMST GEMEENTELIJKE HUISVESTING

Op maandagavond 17 juni vindt van 19.30 tot 20.30 uur een consulterende bijeenkomst over de gemeentelijke huisvesting (gemeentehuis) plaats. U bent van harte welkom om de consulterende bijeenkomst in de raadzaal bij te wonen. U kunt de bijeenkomst ook via het raadsinformatiesysteem

( www.noordenveld.nl/gemeenteraad  ) volgen. Voor vragen kunt u terecht bij de griffie: griffie@noordenveld.nl 

 

Vaderdagactie zwembad De Hullen
Tijdens Vaderdag worden vaders bij zwembad De Hullen in het zonnetje gezet. Vaders die op zondag 16 juni met de kinderen komen zwemmen hoeven geen entree te betalen. Ook krijgen ze een kop koffie of thee aangeboden. Informatie over de openingstijden en activiteiten kunt u vinden op: www.sportcentrumdehullen.nl/zwembad

 

 

Tijdelijk geen loket energieneutraal wonen

Normaal kunnen inwoners iedere dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur met vragen over duurzaamheid terecht in de bibliotheek in Roden. In de maanden juli en augustus is er tijdelijk geen bezetting bij het energieneutraal wonen loket. Heeft u wel vragen aan de energieadviseurs in deze periode? Vul dan het contactformulier in: www.duurzaamnoordenveld.nu/contact 

 

Fietspad Zuidvelde tijdelijk afgesloten
In verband met asfaltonderhoud aan het fietspad tussen De Fledders en de Asserstraat in Zuidvelde is deze tijdelijk gesloten. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 24 juni tot en met woensdag 10 juli. Met behulp van borden wordt een omleiding aangegeven.

 

Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 13 juni zijn het gemeentehuis en sportcentrum De Hullen, inclusief zwembad, vanaf 12.00 uur gesloten. Het Grondstoffencentrum is op deze dag om 11.45 uur gesloten.

Afvalinzameling aan huis vindt wel plaats op deze dag. Diverse routes worden in de ochtend gereden. Zet de container uiterlijk om 7.30 uur bij de weg.


In verband met de watergames is zwembad De Hullen op 19 juni van 13.30 tot 16.00 uur gesloten voor recreatief zwemmen en zwemles.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.