Zandwinning wordt uitgebreid


 


Het college verleent op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning voor de locatie, kadastraal bekend gemeente Norg, sectie X, nummers 1102, 1077, 1078, 1092 en 1108. De vergunning geldt voor het uitbreiden en veranderen van de zandwinning ter plaatse (zaaknummer Z2021-006063). Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf 14 februari gedurende zes weken op afspraak inzien in het gemeentehuis.


 


Beroep en voorlopige voorziening
Gedurende de terinzagetermijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.
Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek heeft een schorsende werking. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.


 


~advertentie~