Het centrum van Peize heeft in toenemende mate te maken met hemelwateroverlast. Dit heeft ertoe
geleid dat middels afkoppel en renovatieprojecten de riolering in Peize toekomstig bestendig gemaakt
wordt. Met het project “werken aan de Westerd” is hiermee het eerste project in uitvoering gegaan.
Voor het centrum van Peize is er eveneens een opgave op het gebied van het verbeteren van de
riolering en de daarmee gepaard gaande herinrichting van de openbare ruimte. De eerste aanzet voor
de herinrichting van het centrum van Peize is het herinrichten van de Brink.
De Brink in Peize is toe aan een herinrichting om een aantrekkelijke verblijfsplek te worden met
mogelijkheden tot het houden van kleinschalige culturele evenementen. Hiermee wordt een lang
gekoesterde wens van de inwoners en ondernemers van Peize gehonoreerd en vormt dit project tevens
de aanzet tot een grootschaliger herinrichting van het centrum van Peize.Vanuit de nieuwe (nog vast te stellen) omgevingswet wordt de gemeente uitgedaagd om in meer
mogelijkheden te denken en meer vanuit het ‘ja, mits’-principe te handelen. Door bij dit project direct
vanaf het begin, met alle betrokkenen te onderzoeken of er binnen deze locatie kansen liggen, en zo ja,
de kansen samen in te gaan vullen, wordt al gewerkt zoals omgevingswet het bedoelt.
Bij de werkzaamheden aan de Brink wordt nauw samengewerkt met de bevolking van Peize die
vertegenwoordigd wordt door Belangenvereniging Peize en de lokale ondernemers aan de Brink.
Hoewel deze opgave niet direct gerelateerd is aan de rioolopgave voor het centrum van Peize zijn er wel
raakvlakken. De Hoofdstraat en de Brinkweg, beiden grenzend aan de Brink zijn onderdeel van de
rioolopgave en herinrichting van het centrum. De herinrichting van de Brink is hiermee het startsein
voor de verdere herinrichting van het centrum van Peize en de verbeterde waterafvoer van het centrum
via het “Groene hart van Peize” (dit is het weidegebied tussen de Brinkweg, de Molenweg, de
Zuurseweg en de Kerkstraat) naar de Grote Masloot toe. Welke kansen worden meegenomen en wat
ieders rol hierin is zal in deze projectopdracht worden beschreven.


 


Door projectmatig te gaan werken is er op voorhand maximale transparantie over wat, waarom en
wanneer er iets wordt gedaan. Door projectmatig te gaan werken wordt ook duidelijk wie een zware
stem heeft bij de plannen en wie alleen op de hoogte moet worden gehouden. Daarom wordt dit
project professioneel projectmatig opgepakt. Dat houdt in dat er zeven fases worden doorlopen. Elke
fase (met uitzondering van de nazorgfase) wordt, met een goedkeuring van de opdrachtgever,
afgesloten met een beslisdocument en de volgende fase wordt gestart met een startdocument.


 


Zoals aangegeven wordt de openbare ruimte bijna geheel op zijn kop gezet. Daarmee wordt gelijk een
uitgelezen kans gecreëerd om, samen met de bewoners en andere stakeholders, dit deel van Peize in
één keer voor de komende tientallen jaren opnieuw en toekomstbestendig in te richten. Om helder te 
krijgen wat er speelt, waar wensen en kansen liggen en waar de risico’s liggen zijn ontwerpsessies met
Belangenvereniging Peize gehouden. Met deze projectstart-ups is informatie opgehaald bij zowel
externe partijen waaronder de bewoners en ondernemers als ook de interne gemeentelijke organisatie.
Wensen die een toegevoegde waarde hebben om gelijk met het project uit te voeren zijn omschreven
als een “kans”. De “kans” kan zijn dat het voor hetzelfde budget gelijk kan worden meegenomen,
bijvoorbeeld het verplaatsen van een straatkolk. De “kans” kan ook zijn dat het gelijktijdig uitvoeren
relatief minder kost dan het achteraf uitvoeren. Bijvoorbeeld het vervangen van de bestaande
verharding door een andere nieuwe verharding. Een kans kan ook zijn dat iets weliswaar extra geld kost
maar dat het gelijk meenemen daarvan als een groot voordeel heeft dat de wijk in één keer klaar is voor
de toekomst en de bewoners maar één keer overlast hebben van werkzaamheden. Bijvoorbeeld het
verbeteren van het groen.


~advertentie~