Is Roden-Zuid wel een goed idee?
Wat te doen met de ontsluiting? Dat is, als het aan de gemeente Noordenveld ligt, een zorg voor
later. Eerst bouwen.


 


De gemeente Noordenveld heeft de ambitie om meer woningen te bouwen. Onder andere Roden-
Zuid is aangemerkt als bouwlocatie. Buurtbewoners lezen met schrik de kop in een nieuwsbericht
van RTV Drenthe: `Het is niet meer de vraag óf Roden-Zuid wordt bebouwd, maar hóe de wijk eruit
komt te zien’. Dit is voor veel bewoners van de Stinsenweg en omwonenden wel even slikken.
Waarom hier? Waar komt dit opeens vandaan? Waar gaat het verkeer dan langs? Hoeveel verkeer
komt er extra over de Stinsenweg? Hoe moeten wij en onze kinderen dan veilig fietsen naar school,
familie, spelen of naar de sportclub?
Maar daar valt op een doordeweekse dag een uitnodiging in de brievenbus. Een keurige flyer waarin
de burger wordt uitgenodigd om mee te praten over Roden-Zuid. Dit noemen we burgerparticipatie.
Dit is een hot topic binnen de gemeente Noordenveld en daar zijn ze toe verplicht. Echter merken
buurtbewoners in de nieuwsberichten en op de bijeenkomsten in sportcentrum de Hullen dat de
burgerparticipatie wel erg veel kaders heeft. De plannen liggen er eigenlijk al en de stellingen die
geformuleerd zijn, zijn vooral stellingen voor de nieuwe bewoners van Roden-Zuid. Ook leeft het
gevoel dat de stellingen geschreven zijn met een hoog selffulfilling karakter.


 


Zorgen huidige bewoners Stinsenweg.
Buurtbewoners maken zich vooral zorgen om de ontsluiting van een nieuwe woonwijk, met in
beginsel, 250 woningen. Ontsluiting via de Esweg is geen optie. Deze weg is inmiddels aangepast om
verkeer te ontmoedigen. Men komt hier uit in de dorpskern van Nieuw-Roden en hier staat het
verkeer al regelmatig vast. Ontsluiting via de Norgerweg / Brink wordt ook ontmoedigd. Mede omdat
de gemeente de wens heeft uitgesproken om het centrum van Roden (lees: de Brink) autoluw te
maken en ook hier aanpassingen aan de weg zijn gepland. De Roder Horeca heeft hierop overigens
geschokt gereageerd. Dat gaat hun omzet kosten. Dan is er helaas nog maar één straat over, namelijk
de Stinsenweg. Er is klaarblijkelijk in 2018 al onderzoek geweest naar het verkeer en de
verwachtingen in 2030 en deze zijn niet positief. Hoe kan het verkeer dan een ‘nog te onderzoeken’
dingetje zijn.


 


Wij en onze zorgen worden niet serieus genomen.
Bewoners hebben het gevoel dat ze niet serieus genomen worden en dat er alleen maar belang is
voor nieuwe bewoners van de gemeente Noordenveld. Ook heerst het gevoel dat de huidige
bewoners zich maar moeten schikken. Wel lezen bewoners in de media' We kijken naar een andere
invulling van de weg' en “Daarbij kan gedacht worden aan een fietspad langs de weg, zodat fietsers
en auto's gescheiden worden”, maar helaas zijn deze opties volledig gericht op de Hullenweg en
wordt er over de Stinsenweg niet gesproken.


 


Wat zijn dan de problemen?
De Stinsenweg is een weg die niet gebouwd is als ontsluitingsweg en daarom in beginsel al slingerend
is neergelegd met bebouwing dicht aan de straat. De bewoners die al langer aan de Stinsenweg
wonen hebben naar verluidt zelfs bij de bouw van de woningen betaald voor een uitrit op de
Stinsenweg. Ook is er destijds gekozen voor een weg met veel bomen en groenvoorzieningen om het
karakter van een racebaan weg te halen. Met de komst van een woonwijk op de voormalige locatie
van het AZC-Roden is er al veel meer verkeer dat over de Stinsenweg gaat. Door de aanleg van
verspringingen aan de Hoofdweg in Roderesch neemt daarnaast nu ook zeer zwaar landbouwverkeer


de route via de Stinsenweg omdat ze via de Hoofdweg in Roderesch de Norgerweg niet meer kunnen
bereiken. Deze combinatie leidt nu al regelmatig tot niet wenselijke, onveilige en verstorende
situaties. De reactie vanuit de gemeente is dat er onderzoek gedaan gaat worden naar de
verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor ontsluiting van de nog te bouwen woonwijk. Bewoners
begrijpen deze volgorde niet. Eerst plannen maken om te gaan bouwen en dan pas gaan
onderzoeken of het überhaupt past op een relatief smalle straat als de Stinsenweg.


 


Een verlenging van de rondweg Maatlanden als ontsluiting.
Ook vragen bewoners van de Stinsenweg zich af waarom er niet gekozen wordt voor een verlenging
van de Maatlanden tot aan de Hullenweg. De reactie van de gemeente is ‘dat er in 2021 een online
bijeenkomst is georganiseerd en dat dit station is gepasseerd’. Quote: ‘De gemeenteraad heeft op
basis van deze participatieronde namelijk een besluit genomen om geen nieuwe ontsluitingsweg aan
te leggen’.


 


Hoe is de besluitvorming van de gemeenteraad tot stand gekomen.
Na een rondje door de buurt zijn er inderdaad een paar bewoners van de Stinsenweg geweest die bij
toeval erachter kwamen dat er in de Covid-periode een online bijeenkomst is georganiseerd. In
tegenstelling tot de uitnodiging in november 2023 voor burgerparticipatie rondom de woningbouw
van Roden-Zuid middels een huis-aan-huis flyer heeft er in 2021 klaarblijkelijk een klein stukje in de
krant gestaan.
Het gevoel bij de bewoners die aanwezig zijn geweest bij de bijeenkomst in 2021 is dat ook hier een
hoog selffulfilling stellingen debat is ontstaan en dat er tactisch groepjes zijn ingedeeld om de
kritische buurtgenoten niet teveel de kans te geven om tot een punt te komen. Bewoners begrijpen
niet dat de bewoners van de Stinsenweg in 2021 niet beter zijn geïnformeerd over deze
ontwikkelingen en op basis van wat voor data en signalen de gemeenteraad een beslissing heeft
genomen om niet verder te gaan met een nieuwe ontsluitingsweg, maar wel doorgaan met de
ontwikkelingen Roden-zuid. Ook twijfelen bewoners van de Stinsenweg en omliggende straten of de
gemeente Noordenveld in 2021 wel voldoende informatie heeft gegeven aan bewoners uit de
omgeving Stinsenweg. Wat zijn de directe gevolgen van het niet aanwezig zijn bij de online
bijeenkomst? Wat kunnen de gevolgen zijn wanneer er tegen een nieuwe ontsluitingsweg wordt
‘gestemd’ middels de stellingen? Wanneer we spreken over participatie dan was de bijeenkomst in
2021 vele malen belangrijker dan de ronde in 2023 waar het vooral gaat hoe de woningen eruit
komen te zien.


 


Ook interessant.
Na wat speurwerk en gesprekken, met met name de wat oudere bewoners van Roden, is de
woonwijk Jachtlaan in eerste instantie gebouwd met de gedachte om deze uit te breiden en daar nog
meer woningen de bouwen. Dit is zelfs zichtbaar middels de doodlopende straten die daar nu liggen.
Bewoners van de Stinsenweg en daaromheen kijken met bewondering voor & naar de ‘toenmalige’
bewoners van de wijk Jachtlaan die vrij snel na de bouw van de wijk met een goede kijk in de
toekomst het voor elkaar hebben gekregen om de grond aan die kant van de woonwijk een andere
bestemming te laten krijgen. Het is nog wel eens interessant hoe deze wijzigingen tot stand zijn
gekomen.


 


Roden Zuid annuleren en onderzoek naar andere locaties en opties.
Nu is het niet de bedoeling van de bewoners Stinsenweg dat de wijk Jachtlaan uitgebreid moet
worden! Echter bouwen aan die kant van Roden brengt voordelen met zich mee. De infrastructuur
ligt er al. In beginsel is de infrastructuur aan die kant van Roden bedoeld voor een groei en een
goede ontsluiting van Roden. Een dorp dat voornamelijk op de stad Groningen gericht is.


 


Waar dan.
Hoeveel onderzoek is er gedaan naar bebouwing aan de andere kant van Roden? We horen de wens
vanuit Roderwolde om meer huizen te bouwen om bestaansrecht voor onder andere de basisschool
veilig te stellen! Hoe is deze wens in andere dorpen in de gemeente Noordenveld? Wil de golfbaan
niet naar Roden-Zuid om een nieuwe 18 holes golfbaan aan te leggen? Wellicht hoeft de
voetbalvereniging ONR dan helemaal niet te wijken voor een woonwijk en kan de groene long en het
sportieve karakter van Roden-Zuid blijven zoals deze is bedoeld. Helemaal omdat er ook wensen en
mooie plannen liggen om het veldje bij de voormalige skateboardbaan een update te geven voor alle
bewoners van Noordenveld. Is er ook onderzoek gedaan naar de bereidwilligheid van de ‘oudere’
bewoners van Roden om een intrede te doen in meer geschiktere woningbouw als appartementen
naast of bij de Noorderkroon, waardoor gezinswoningen beschikbaar komen in bestaande gebieden?
Misschien locatie Magista en daaromheen? En zo zullen er wellicht nog meer oplossingen zijn.


 


Hoe verder.
De bewoners willen graag in gesprek met de gemeente Noordenveld en dan met name de
gemeenteraad en de betrokken wethouders. Zij zijn benieuwd op basis van welke gegevens er een
akkoord is gegeven voor de plannen voor Roden-Zuid. Waarom en op basis van welke signalen en
data heeft de gemeenteraad ingestemd om geen nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen? Inmiddels
hebben bewoners begrepen dat de gemeenteraad terug mag komen op haar beslissingen. Dit zien zij
dan ook graag gebeuren.
Ook zien bewoners graag direct een aanpassing in de plannen. Namelijk dat locatie Beukenhof en de
locatie tussen de Borglaan en de Hullenweg van tafel gaan. We praten hier over relatief weinig
woningen en met de bouw van deze woningen is er in de toekomst sowieso geen kans meer op de
aanleg van een ontsluitingsweg. Wanneer Roden-Zuid nogmaals uit gaat breiden is het directe gevolg
dat de Stinsenweg voor de derde ronde drukker gaat worden.


 


Wat zijn eigenlijk de gemeentelijke belangen?
Het is wel duidelijk dat de huidige plannen niet goed worden ontvangen en dat bewoners van de
Stinsenweg en andere daaraan grenzende wijken niet begrijpen waarom het groene, sportieve
karakter en de problemen in de veiligheid, leefbaarheid en verkeersdrukte van ondergeschikt belang
zijn voor de gemeente Noordenveld. Is deze groei van Roden aan de zuidkant niet een vreemde
ontwikkeling?


 


De kans is groot dat hier het laatste woord nog niet over is geschreven of gesproken.


 


Ingezonden bewoners Stinsenweg