Masterplan voor woningbouw Leek en Tolbert


 


Het college heeft 19 september ingestemd met het concept woonplan voor Leek en Tolbert. In het plan is ruimte gezocht voor 1000-1400 woningen. Om deze te kunnen bouwen, is het nodig dat bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs een nieuwe plek krijgen. Het advies is een masterplan te maken voor dit complexe vraagstuk en voor de ontwikkeling van de Tolbertervaart.


 


Masterplan Keek op Tolbert en Leek


Het belangrijkste advies uit het woonplan is om alle thema’s samen te voegen in een masterplan. Het masterplan Keek op Tolbert en Leek. Dit masterplan moet antwoord geven op de vraag hoe alles een goede plek kan krijgen in de dorpen. En ook welke kansen er zijn. Daarbij is aandacht voor wonen, werken, ontspanning, gezondheid, onderwijs, verkeer, groen en duurzaamheid. Eén van die kansen is het realiseren van een brede campus. Dit kan bijvoorbeeld door het koppelen van onderwijs, sport en wonen aan de Tolbertervaart. En daarmee zijn er ook kansen voor nieuwbouw van rsg de Borgen.


 


In mei 2022 begon de gemeente met het maken van woonplannen voor de dorpen


Eerst voor tien dorpen, waaronder Leek en Tolbert. In het woonplan staat onder meer wat voor type woningen de inwoners graag willen in hun dorp. Ook staat erin voor wie woningen nodig zijn en wat mogelijk geschikte woningbouwlocaties zijn. Het gaat hierbij om een verkenning waar mogelijk woningbouw zou kunnen.


 


De basis voor het woonplan zijn de resultaten van de digitale enquête


Deze hebben inwoners in mei 2022 ingevuld. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met de vereniging dorpsbelangen en een aantal inwoners uit de beide dorpen. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers. De informatie uit deze gesprekken heeft de gemeente meegenomen in het woonplan.


 


Gemeente nodigt inwoners uit voor een bijeenkomst
Voor het concept woonplan organiseert de gemeente een informatieavond op 19 oktober van 19.00 - 22.00 uur in het gemeentehuis in Leek. Tijdens deze avond presenteert de gemeente het concept woonplan. Inwoners kunnen vragen stellen en ook aangeven wat ze van het concept vinden. Het woonplan Leek/Tolbert is te vinden op www.westerkwartier.nl/woonplan-per-dorp.


 


Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast


Om de woningbouw mogelijk te maken, heeft de gemeente ook de Wet voorkeursrecht gemeenten toegepast. Dit biedt de gemeente het recht om als eerste gronden aan te kopen. Het geldt voor de gronden in het gebied aan de Tolbertervaart-Noord in Tolbert. En ook voor de gronden in het gebied Oostergast-Oost in Zuidhorn. De gemeente heeft de grondeigenaren hierover geïnformeerd.


 


Wat zijn de vervolgstappen?


De komende tijd gaat de gemeente in gesprek met een aantal betrokken partijen om de mogelijkheden te bespreken. Partijen zoals bedrijven, sportverenigingen en rsg de Borgen. Het masterplan Keek op Tolbert en Leek is begin 2024 klaar. Met de concrete uitwerking van de plannen start de gemeente in 2024.


 


Wethouder Woningbouw Hans Haze: “In Leek en Tolbert kunnen we een groot deel van onze woningbouwopgave realiseren. Het mooie is dat dit ook gelijk kansen biedt voor de voorzieningen in de dorpen. We kijken dan ook met een brede blik naar wonen. En wat dat betekent voor economie, duurzaamheid, infrastructuur, onderwijs, gezondheid en sport in Leek.”


 


College wil 1600 woningen realiserenDe vraag naar woonruimte in Leek en Tolbert neemt sterk toe. Dit geldt ook voor andere dorpen in het Westerkwartier. Het college wil daarom in deze bestuursperiode 1600 woningen realiseren in de gemeente. Dit staat in het uitvoeringsprogramma 2022-2026 van het college.