Woningbouw Maatlanden/ Zulthe: Kommer en kwel of een zegening voor woningzoekenden?


 Omwonenden van het gebied Maatlanden/ de Zulthe zien de bui hangen. Een versteende woonwijk
tegenover, naast of pal achter hun kot. De een maakt zich zorgen over het verdwijnen van het historisch
gebied met unieke grondeigenschappen, een ander voorziet schade door de komst van woningbouw op
de zeer krimp en zwelgevoelige bodem en eenieder geeft aan zorgen te hebben aangaande
waardedaling van hun woning door de komst van een nieuwe woonwijk.
Vanzelfsprekend is niemand verheugd met de komst van een woonwijk direct gelegen aan hun woning
en dat zij daar mogelijk aantasting van hun comfort die zij reeds jaren genieten moeten dulden. Bij deze
woningschaarste is het onvermijdelijk dat er dicht bij centrum gebouwd wordt. Een makelaar zal
zeggen: ‘ Je koopt een huis, maar geen uitzicht’.


 


Toch stelt Lokaal Noordenveld zich op het standpunt dat woningbouw op de locatie Maatlanden/ Zulthe
niet past binnen de omgevingsvisie. De omgevingsvisie motiveert waarom in dit gebied juist niet
gebouwd moet worden, bovendien heeft men destijds unaniem besloten deze locatie niet als
ontwikkelgebied voor woningen aan te wijzen. Afwijken van de omgevingsvisie, welke zelfbindend is,
het bindt het bestuursorgaan dat het document heeft vastgesteld, behoeft een uitvoerige motivatie.
Lokaal Noordenveld stelt vast dat de afweging die is gemaakt niet toereikend is.


 


De Noordenveldse omgevingsvisie voldoet aan de criteria ‘recente omgevingsvisie’ en wel om twee
redenen. De visie is dan wel vastgesteld in 2017 maar richt zich op het jaar 2030. College en raad
hebben bewust de omgevingsvisie niet voorzien in een herziening om bijvoorbeeld de 4 jaar. De keuze
om geen reguliere herziening op te nemen bevestigd de wens van raad en college om inwoners een
consistente overheid te bieden die navolgbare keuzes maakt. Ten tweede wordt de omgevingsvisie op
vele andere projecten nog regelmatig door zowel college als raad aangedragen als actueel en geldend.
Het perspectief betaalbaarheid is mogelijk strijdig met de uitvoering van het plan vanwege de hoge
kosten voor o.a. bouwprotocol, bouwrijp maken, juridische procedures, planschade en bouwprijzen.
Er is geen actuele woonvisie die is vastgesteld door de raad waar gemotiveerd naar verwezen kan
worden. Belangrijke onderzoeken waaronder een geohydrologisch onderzoek dienen nog plaats te
vinden.


 


Verder stelt Lokaal Noordenveld vast dat de grondsamenstelling (potklei) een argument zal kunnen zijn
om in dit gebied niet te bouwen. Het betreft een gebied met zeer krimp en zwelgevoelige bodem. Een
onlangs verschenen studie van de Rijksuniversiteit Groningen wijst ook op de unieke karakter en de
zeldzaamheid van het potkleilandschap, als ook de nu nog onvoldoende bescherming van deze
gebieden. Anticiperend op mogelijke wettelijke en planologische bescherming die het gebied behoeft
om de authentieke, groene,zeldzame erfgoed te behouden verdient aandacht en zelfs mogelijk uitstel/
afstel van het voorliggende plan. Dan moet je nu daar niet willen gaan bouwen, er is al veel van deze
unieke landschappen verloren gegaan.


 


Lokaal Noordenveld doet tevens een dringend oproep aan de waterschappen. Het ingrijpen in de
bodem en daarmee het grondwater kan mogelijk leiden tot allerlei problemen. Waterschappen doen
er dan ook goed aan te komen met een waterschapverordening om grondwaterkwaliteit en kwantiteit
te beschermen. Er moet worden voorkomen dat de wooncrisis leidt tot grondwatercrisis.
Vanavond zal Lokaal Noordenveld tegen het raadsvoorstel stemmen. Tijdens de oordeelsvormende
vergadering werd al duidelijk dat de meerderheid het plan zal steunen. Samen met Lijst Groen
Noordenveld komen we met een motie om in gebieden met een zeer krimp en zwelgevoelige bodem,
waar de bouwprotocol van toepassing is, een omgekeerde bewijssystematiek te gaan hanteren.
Lokaal Noordenveld meent dat deze bescherming nodig is, zeker in gebieden waar naast
bouwplanontwikkelingen op zeer krimp en zwelgevoelige bodem ook mijnbouwschade speelt. Het is
voor ons zonneklaar dat inwoners moeten worden beschermd tegen een discussie van een causaal
verband.


 Christine Stille | Lokaal Noordenveld
Fractievoorzitter
C.Stille@raadnoordenveld.nl