De burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 juni het bestemmingsplan Thedemaborg te Nietap gewijzigd heeft vastgesteld. Het initiatief omvat de bouw van 43 woningen rondom de oude borglocatie Thedemaborg te Nietap. De wijziging die in het plan is aangebracht is de verschuiving van een sloot in zuidelijke richting naar aanleiding van de op het ontwerpplan ingebrachte zienswijze. Het vastgestelde plan wordt nu opnieuw bekendgemaakt omdat in het eerder gepubliceerde plan abusievelijk de bovenvermelde wijziging niet geheel was verwerkt.

Inzage
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 29 september tot en met 9 november ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.
nl. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Beroep
Tegen het besluit kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.
De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.