De meicirculaire valt voor Noordenveld voorlopig positief uit. In de komende jaren ontvangt Noordenveld meer geld van het Rijk om beleid te kunnen maken en uit te voeren. Het gaat om ongeveer 5 miljoen per jaar.


 


Als voorbereiding op de begroting voor volgend jaar heeft het college de financiële mogelijkheden voor de raad op papier gezet. Dit is gedaan in een ‘perspectiefschets’. Met de perspectiefschets legt het college de raad keuzes voor over de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. Hierin  staan onder andere de (nieuwe) wettelijke verplichtingen en een budget voor extra investering in de ambtelijke organisatie. Wethouder Alex Wekema: “We zijn nog erg voorzichtig en behoedzaam, omdat het definitieve bedrag van het rijk pas later in het jaar definitief wordt. Ook moeten we nog rekening houden met de effecten van inflatie.”


 


De wensen van het college worden in september met de raad besproken en verwerkt in de begroting voor volgend jaar. Hierin komen ook de aanvullende beleidswensen uit het nieuwe coalitieakkoord.