Gemeente Westerkwartier sluit 2021 positief af


Het eerste college van gemeente Westerkwartier sluit het laatste jaar van haar bestuursperiode af met positieve cijfers. Het financieel resultaat over 2021 komt uit op ruim € 6,5 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken 2021. 


 


Positief resultaat
Het positieve resultaat ontstaat vooral uit eenmalige meevallers. Zo kreeg de gemeente eind 2021 extra rijksmiddelen en kon deze niet meer inzetten voor dat jaar. Ook de grondverkopen zorgden voor een positief resultaat.


 


Versterken financiële positie
Het college stelt de raad voor € 2,6 miljoen van het resultaat beschikbaar te houden voor de hiervoor al bestemde doelen. Het overige bedrag van € 3,9 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hiermee verbetert de financiële positie van de gemeente. Dit geeft ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen of een impuls te geven aan ambities. Bij de coalitievorming maakt de gemeente de afweging hoe ze dit geld in de toekomst inzet.


 


Wethouder Financiën Bert Nederveen: “Dit zijn mooie cijfers. We versterken hiermee de financiële positie van de gemeente Westerkwartier. Ondanks de onzekere tijden hebben we in deze eerste bestuursperiode veel moois bereikt, met en voor de inwoners.”


 


In perspectief bekijken
De vele ontwikkelingen vragen het positieve resultaat in perspectief te bekijken. Net als 2020 was 2021 een jaar van onzekerheden. Bijvoorbeeld door de effecten van de coronacrisis. Ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft afwachten hoe dit zich ontwikkelt. En wat dit betekent voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven. Daar is nu een nieuwe crisis bijgekomen; de oorlog in Oekraïne. Die heeft ook invloed op onze samenleving. Zo zien we bijvoorbeeld de energieprijzen flink stijgen. Ook zorgen we binnen de gemeente voor noodopvang van vluchtelingen.


 


Daarnaast is er nog steeds veel onzekerheid over de hoogte van het gemeentefonds. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Het Rijk heeft besloten een nieuw verdeelmodel in te voeren. Dit leidt voor het Westerkwartier tot een nadeel dat oploopt tot € 2,4 miljoen per jaar. Ook laat het meerjarenbeeld van het gemeentefonds vanaf 2026 een sterke daling zien. Dit levert een fors gat op in de meerjarenraming. De noodzaak voor een stabiele financiering is groot. Dan kan het nieuwe college met een nieuw coalitieakkoord plannen maken voor de toekomst.  


 


Raad
De raad behandelt de financiële jaarstukken op 29 juni en 13 juli 2022. De stukken staan op www.westerkwartier.nl/jaarstukken-2021.