Jaarverslag Dorpsbelangen Nieuw-Roden 2021


 


Het bestuur bestaat uit 5 leden: Piet Luursema - Laurens Lukje - Koos Kremer - Jan Spiegelaar en Eddy Brandsma (die ons bestuur inmiddels heeft verlaten) .


 


Piet, Laurens en Koos pakken de dagelijkse dingen op en Jan vertegenwoordigt Dorpsbelangen bij het platform samen met de andere wijken van Roden en is ook onze afgevaardigde in het bestuur van het Dorpshuis .


 


Ondanks de corona maatregelen in het jaar 2020 -2021, die de oorzaak waren van weinig onderling contact, en vaak via internet vergaderen, is het bestuur er toch in geslaagd om de belangen van ons dorp zo goed mogelijk te behartigen. Ook de traditionele jaarvergadering van november 2021 is vervallen door corona, wel zijn de financiën door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.


 


Een korte opsomming van zaken en projecten die onze aandacht hebben .


 


Over onze vraag of er in de toekomst bos aangeplant wordt aan de Esweg tussen


Nieuw-Roden en Roderesch heeft de gemeente nog geen besluit genomen, komt na de raadsverkiezingen van maart 2022 op de agenda.


 


De Esweg heeft inmiddels een veiligheidsupdate gekregen d.m.v. het doortrekken van de fietsstrook strepen bij de cycanen, zodat de fietser bij deze versmallingen beter beschermd is, ondanks dat Dorpsbelangen de Gemeente verzocht heeft om ook in het dorp snelheidsremmende maatregelen aan de Esweg te nemen is hier geen gehoor aan gegeven (geldgebrek).


 


De Mr. de Vriesschool is een welkome en goede huisvesting geworden voor de bewoner, er is zowel bij de bewoners als andere dorpsgenoten tevredenheid over de appartementen en de leefomgeving .


 


Het centrumplan is voor het dorp een gebed zonder einde, zou er volgens makelaar Nijdam eind 2020 met de bouw gestart worden, is er eind 2021 nog geen schop in de grond gezet. Op onze navraag bij de Gemeente wat de reden van deze vertraging is was het antwoord dat de 0ntwikkelaar nog geen definitief plan voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft ingediend.


Dit is inmiddels gebeurd en door de gemeenteraad goedgekeurd, zodat verwacht wordt dat er begin volgend jaar gestart zal worden met de bouw van ca. 22 woningen Ook de verbindingsweg die het nieuwe plan zal ontsluiten heeft op voordracht van onze oud- voorzitter Rits Aalders reeds een naam toebedacht gekregen nl. TUMULUSLAAN, een naam uit de historie van de grafheuvels op onze begraafplaats. De naam moet door de gemeenteraad noch goedgekeurd worden.


 


Tegenover het centrum is men begonnen met de bouw van de 4 appartementen , wat voor ons dorp een goede en mooie invulling is en aan 4 gezinnen een mooie woning biedt.


 


Ook het plan aan de Andries Turksemalaan tegenover het hertenkamp nadert zijn voltooiing, er moet nog 1 woning uit de grond getrokken worden en zijn er inmiddels 8 van de 12 bewoond. Een mooie aanwinst voor het dorp ,.


 


De Burg Bloemerstraat is weer als nieuw herboren, met prachtige gezinswoningen op de westkant van de straat, grotendeels weer bewoond door dezelfde bewoners als voorheen en aan de oostzijde de levensloopbestendige woningen, ook allen al weer bewoond.


Een project dat door Woonborg voortvarend en zeer correct is uitgevoerd in een tijdsbestek van ca. anderhalf jaar. De Madelief waar de oude woningen ook reeds gesloopt zijn, zal eenzelfde metamorfose ondergaan en hier zullen ook levensloopbestendige woningen gebouwd worden door Woonborg


De bewoners kunnen zich gelukkig prijzen met de energieneutrale woningen.


Ook de inrichting van de tuinen aan de straat is reeds ver gevorderd, zodat het dorp weer een mooie en groene Bloemerstraat krijgt .


 


Het plan Terheyl omgeving loodsen Zuidersma en boerderij v.h Scheeringa , loopt gestaag door , de onderzoeken zijn grotendeels afgerond , de omwonenden , eigenaar Zuidersma en de Gemeente zijn nog met elkaar in bespreking voor wat aanpassingen in het plan zodat indien mogelijk er op kortere termijn een wijziging van het bestemmingsplan in gang kan worden gezet voor het realiseren van dit project met woningen in het hogere prijssegment . Dorpsbelangen is zijdelings bij deze plannen betrokken en heeft zijn wensen bij de Gemeente kenbaar gemaakt, zijnde ontsluiting van het plan richting Slotlaan en niet op de Terheylsterweg , alleen bij uiterste noodzaak een klein aantal woningen die gebouwd worden op de locatie van de loodsen van Zuidersma. Deze eventueel aansluiten op de Terheylsterweg - een apart fietspad naast de Terheylsterweg vanaf einde dorp tot zover mogelijk richting Nietap - in het nieuwe plan recreatie wandel en fietspaden en waterpartijen opnemen .


 


Ook de gronden tussen Lange Wijk en Bisschopswijk die destijds zijn gesaneerd zullen door de Gemeente bestemd worden voor woningbouw , de gemeenteraad heeft hiervoor zijn goedkeuring reeds verleend. Dorpsbelangen zal de Gemeente tijdig wijzen op participatie met omwonenden , als voor dit gebied plannen gemaakt worden .


 


Verdere bouwplannen zijn momenteel niet in ontwikkeling , indien onze dorpsgenoten voorstander zijn en mee willen participeren in een dorpsvisie zal aan dit belangrijke punt de nodige aandacht besteed worden .


 


Natuurbegraven .


Het wachten is nog steeds op een vast omringd plan van de Gemeente , ook is er behoefte aan uitbreiding op de begraafplaats voor nieuwe graven , de Gemeente is hiervan op de hoogte .


In het monument op de begraafplaats is een replica urn geplaatst van de urn in het Drents museum die gevonden is tijdens opgravingen door Drs. van Geffen in een van de grafheuvels op de begraafplaats , een tastbare herinnering aan een eeuwen her vervlogen tijd .


 


Aan dorpsverfraaiíng is ook in 2020 aandacht besteed., het project Brink speeltuin is bijna afgerond met mooie speeltoestellen voor de kleine jeugd en nieuwe banken bij de jeu de boullesbaan , er zullen op het speelveld nog 2 of 3 mooie bomen gepoot worden , dit ter compensatie van de verdwenen dode bomen aan de Beukenlaan die nu met de Berkenstraat en Brinkstraat Zuid verbonden is door een nieuw trottoir .


 


Het Pompstraatje zal inclusief de toegang tot de pomp vernieuwd worden, de omwonenden zijn hierover geïnformeerd, subsidie voor dit project wordt bij de Gemeente door Dorpsbelangen aangevraagd. Het wachten is op een offerte/kosten beraming.


 


Vanaf de Weegbree naar de voormalige boerderij van de Fam. Meek is een oprijlaan gemaakt met nieuwe aanplant , zodat de huidige bewoners niet meer via de Erebergenlaan naar hun mooie woonboerderij rijden en de Erebergenlaan nu ook aan de oostzijde d.m.v. keien afgesloten is voor doorgaand verkeer. Natuurlijk kunnen wandelaars, fietsers en scootmobiels gebruik maken van de doorgangen vanaf de Weegbree naar deze karakteristieke laan .


 


Bij de Poeisz zijn nieuwe containers geplaatst, men kan nu ook oud papier in een van de aanwezige containers deponeren . Bij de kledingcontainers is het Dorpsbelangen opgevallen dat deze containers te vaak overvol zijn en niet tijdig geleegd worden , Dorpsbelangen zal actie ondernemen ..De container met bemanning die iedere derde maandag van de maand aanwezig is voor alle veelal klein elektrische apparatuur, is een groot succes er wordt veel gebruik van gemaakt en functioneert tevens als ontmoetingspunt waar veel nieuws wordt uitgewisseld .


 


De jaarlijkse schouw is dit jaar niet van de grond gekomen , dit is voor Dorpsbelangen een belangrijk aandachtspunt en er zal via Leonie van Roekel besproken worden hoe hier continuiteit aan te geven .


 


Er zijn meerdere punten voor de schouw die meer aandacht moeten hebben van de Gemeente zoals bomenbeleid vooral herplant van gekapte of dode bomen en ook onderhoud van klinkerbestrating in het dorp laat te wensen over .


 


Het openbaar groen verdient meer onderhoud , zoals het looppad langs het hertenkamp en de bossen achter het hertenkamp en achter de Loop .


 


Een pluspunt is dat Dorpsbelangen via de meewerkend voorman van de gemeente Sietze Plazier rechtstreeks contact kan onderhouden .


 


Een belangrijk aandachtspunt is het aanleggen van een fiets/looppad vanaf de Poolswijk met de Poolster ..


Dorpsbelangen heeft dit reeds meerdere malen ook op verzoek van de school bij de Gemeente naar voren gebracht .


 


De Shared Space kruising is onveilig , vooral bij het uitgaan van de school komen er op de Zevenhuisterweg gevaarlijke situaties voor . Vanuit de Gemeente wil men eventuele verbeteringen echter aanpakken gelijktijdig met de herinrichting van de Dorpsstraat ,welke uitgevoerd zal worden na de voltooiing van woningbouw in het centrum .


 


Jammer en onbegrijpelijk dat er aan de fietsstroken door de Dorpsstraat toch nog een dure onnodige noodreparatie uitgevoerd is terwijl die misschien volgend jaar al weer verwijderd moeten worden ..


 


De transformator aan de Esweg heeft dit jaar voor overlast gezorgd, de transformator moest ingeschakeld worden als gevolg van een calamiteit bij een station van Enexis in Roden. Eind september jl. is de transformator in Nieuw-Roden wederom uitgeschakeld. Dorpsbelangen, gemeente en Enexis hebben afgesproken dat de gemeente en Enexis in gesprek gaan zodra de transformator uitgeschakeld is. Binnenkort volgt mee informatie


 


Ook de gaslocatie Langelo houdt de Gemeente maar vooral ons dorp bezig ,


Meerdere inwoners hebben schade gemeld of uitbetaald gekregen vanwege schade ontstaan door de gaslocatie Inwoners die menen recht te hebben op schadevergoeding kunnen dit nog steeds melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen ( I.M.G ) U kunt voor vragen altijd Dorpsbelangen benaderen ( dhr Koos Kremer ).


 


Met de BOKD is overleg geweest over het belang wat de BOKD kan beteken voor de kleine dorpen en dorpshuizen, in ons geval voor het dorp Nieuw-Roden.


Voor Dorpsbelangen is samenwerking met de BOKD misschien van toepassing als er aan het opstarten van een dorpsvisie gewerkt wordt , de keuze voor een dorpsvisie wil het bestuur daarom voorleggen aan onze ( leden ) dorpsgenoten .


In de toekomst is het hebben van een dorpsvisie vooral een handvat naar de gemeente voor het realiseren van plannen en veranderingen, denk b.v aan de energietransitie - veiligheid -leefbaarheid en andere voorzieningen in ons dorp ..


 


Al met al is het bestuur ook dit jaar volop actief voor de inwoners van Nieuw-Roden ,en ziet dan ook graag dat de inwoners lid zijn of worden van Dorpsbelangen ,want een te kleine groep vertegenwoordigen is voor Dorpsbelangen geen dorp vertegenwoordigen ,dus


 


Nei-Rooners geef U op als lid van onze Dorpsvereniging , dit kan allemaal via onze vernieuwde website en natuurlijk altijd mondeling bij het bestuur


 


Het bestuur wenst u alvast goede en gezonde feestdagen en zal hieraan een steentje bijdragen door de traditionele kerstbomen en spandoeken te plaatsen .


 


Het bestuur van Dorpsbelangen Nieuw-Roden .