-
Gemeentepagina Noordenveld week 41
11.Oct.2021

Gemeentepagina week 41

 

VERGADERING
Besluitvormende vergadering gemeenteraad
Op woensdag 27 oktober 2021 is de besluitvormende vergadering van de van de gemeenteraad van
Noordenveld. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is te volgen via de livestream op onze website www.noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl . Ook bent u van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Er wordt voor voldoende ruimte tussen de zitplaatsen gezorgd, maar wilt u toch meer ruimte, neem dan contact op met de griffie via griffie@noordenveld.nl .
(Concept) Agenda besluitvormende vergadering:
- Uitreiken certificaten cursus Politiek Actief;
- Benoeming lid Rekenkamercommissie;
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2041;
- Vaststelling Warmtevisie Noordenveld;
- Verzilverlening;
- Bestemmingsplan Turfweg 10A en De Ring 15 te Leutingewolde;
- Voorbereidingsbudget ‘De Oksel’;
- Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan gemeente Noordenveld 2022 – 2026;
- Initiatiefvoorstel PvdA/GL – Vaststellen subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer particulieren.
Heeft u vragen over deze vergadering belt u met 088 - 050 88 88 of een e-mail naar griffie@noordenveld.nl .

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Zuursche Duinen 1 te Steenbergen, het uitbreiden van een recreatiewoning.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen
- De Steiger 8 – 10 te Peize, het oprichten van een bedrijfsgebouw met woning en uitweg, verlengd tot 17 november 2021.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen (buiten behandeling gesteld)
- Vennootsweg 16 te Een, het oprichten van een kapschuur en renovatie van een ligboxenstal.

 

Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het instellen van een 30 km/h zone op de Kanaalstraat te Roden tussen huisnummers 46 en 72. Dit is een uitbreiding van de bestaande 30 km/h zone op de Kanaalstraat. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 13 oktober 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

VASTSTELLING HANDBOEK
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend dat zij op 5 oktober 2021 ‘het handboek vervanging gemeente Noordenveld 2021 (Zaaksysteem.nl)’ hebben vastgesteld. Dit besluit ligt vanaf 6 oktober 2021 bij de balie in het gemeentehuis ter inzage voor een periode van 6 weken.

 

INFOGEDEELTE
HEEFT U HULP NODIG BIJ DE KEUZE VAN STEMMEN BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZING
IN MAART 2022?
De fracties van de gemeenteraad willen graag van de inwoners weten of er behoefte is aan een stemwijzer. De stemwijzer kan hulp bieden als u niet precies weet op welke politieke partij u wilt stemmen. Aan de hand van vragen waar u antwoord op geeft, komt een partij naar voren die het beste bij u zou passen. Voordat een stemwijzer wordt opgesteld, willen de fracties graag weten of u dit een
goed idee vindt? Laat uw stem horen via: www.noordenveld.nl/stemwijzer of scan onderstaande QR code.

 

VENNOOTSWEG TIJDELIJK AFGESLOTEN
Van vrijdag 8 oktober tot en met vrijdag 17 december 2021 wordt asfaltonderhoud uitgevoerd
aan de Vennootsweg tussen Een en Een West. De weg krijgt ook aan beide kanten een verharding van bermbeton. De weg is voor alle doorgaande verkeer in deze periode afgesloten. Met borden wordt een wegomleiding aangegeven. Deze gaat via de Hoofdstraat, Schansweg, N918 en via Haulerwijk retour naar Een.

 

ZWEMBAD DE HULLEN RODEN
Zwem4daagse in de herfstvakantie
Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is de Zwem4daagse. Deelname is van: 15.00-16.00
uur, 17.30-18.15 uur, 18-15.00-19.00 uur of 19.00-20.00 uur. De kosten zijn 9 euro per persoon.
Informatie en opgave op: www.sportcentrumdehullen.nl .
Openingstijden herfstvakantie:
Maandag 18 oktober Géén recreatief zwemmen
Dinsdag 19 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Woensdag 20 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Donderdag 21 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Vrijdag 22 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Zaterdag 23 oktober 10.00 – 12.00 uur
Zondag 24 oktober 10.00 – 13.30 uur

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.