-
Gemeentepagina week 40
5.Oct.2021

Gemeentepagina week 40

 

VERGADERINGEN

 

Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
Op woensdag 13 oktober 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de van de gemeenteraad. De
vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. De vergadering is te volgen via de livestream
op onze website www.noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl. Ook bent u van harte welkom in de
raadzaal van het gemeentehuis. Er wordt voor voldoende ruimte tussen de zitplaatsen gezorgd, maar
wilt u toch meer ruimte, neem dan contact op met de griffie via griffie@noordenveld.nl.
Agenda oordeelsvormende vergadering:
- Begroting Noordenveld 2022 (alleen inspraak);
- Warmtevisie Noordenveld;
- Bestemmingsplan Turfweg 10A en De Ring 15 te Leutingewolde;
- Voorbereidingsbudget ‘De Oksel’;
- Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan gemeente Noordenveld 2022-2026;
- Initiatiefvoorstel PvdA/GL- Vaststellen subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer;
- Particulieren;
- Artikel 41 vragen LGN – Communicatieplannen.
De volledige agenda en bijbehorende stukken staat op: www.noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
U kunt inspreken op de bovengenoemde agendapunten door aan te melden voor 12.00 uur op
woensdag 13 oktober 2021 via griffie@noordenveld.nl of bellen met: 088 - 050 88 88

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Okster 43 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;
- Centrum 8 te Lieveren, het wijzigen van de schuur;
- Heerestraat 94 te Roden, het plaatsen van handelsreclame voor geldautomaat binnen
in het pand;
- Kipakkers 6 te Peize, het plaatsen van een dakkapel;
- Boerlaan 8 te Peize, het plaatsen van een deels afsluitbare overkapping;
- Faunalaan 9 te Roden, het wijzigen van de woning;
- Vennootsweg 8 te Een, het realiseren van een mestsilo.
Bouwen/Kappen
- Kolonievaart 16 te Huis ter Heide, het plaatsen van een bestaande silo en het kappen
van 6 eikenbomen.
Uitrit
- Langewijk 8 te Nieuw-Roden, het verplaatsen van een bestaande inrit.
VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, 2 e lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen

- Oosteind 9 te Norg, het oprichten van een carport aan de achterzijde van uw woning,
verlengd tot 28 oktober 2021.

 

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Ceintuurbaan West te Roden, de meest noordelijke
plek van de 2 parkeervakken, bij huisnummer 86, door het plaatsen van bord E6
(gehandicaptenparkeerplaats). Het bord is voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de
gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met
bijbehorende situatietekening is vanaf 27 september 2021 te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van
bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer
wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan
ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een
onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.
Naam Geboortedatum Datum
voornemen

Uitschrijven
naar
D.G. Eggens 28-10-2000 07-09-2021 Onbekend

 

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet.
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste
adres ingeschreven te staan.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met
team Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@noordenveld.nl of 088 – 050 88 88.
Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben

 

INFOGEDEELTE
ZWEMBAD DE HULLEN RODEN
Zwem4daagse in de herfstvakantie
Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is de Zwem4daagse. Deelname is van: 15.00-16.00
uur, 17.30-18.15 uur, 18-15.00-19.00 uur of 19.00-20.00 uur. De kosten zijn 9 euro per persoon.
Informatie en opgave op: www.sportcentrumdehullen.nl.
Openingstijden herfstvakantie:
Maandag 18 oktober Géén recreatief zwemmen
Dinsdag 19 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Woensdag 20 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Donderdag 21 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur

Vrijdag 22 oktober 7.00 – 8.30 uur & 10.00 – 15.00 uur
Zaterdag 23 oktober 10.00 – 12.00 uur
Zondag 24 oktober 10.00 – 13.30 uur

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.