-
Gemeentepagina Noordenveld week 37
13.Sep.2021

Gemeentepagina week 37
VERGADERING

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Brandveilig gebruik (ingetrokken)
- Brink 24 te Roden, het brandveilig gebruiken van het pand;
Bouwen
- Batinge 11 te Norg, het vergroten van de woning;
- Oude Gracht 6 te Veenhuizen, het verlengen van de vergunning voor de noodwoning;
- Peesterstraat 5 te Norg, het plaatsen van zonnepanelen op het schuurdak;
- De Ring 15 Leutingewolde, het verbouwen van de woonboerderij;
- Oosteind 9 te Norg, het plaatsen van een carport;
- Schansweg 10 te Een-West, het vernieuwen van het voorhuis;
- 1 e Energieweg 8 te Roden, het oprichten van een bedrijfshal
- Kanaalstraat 13/13A te Roden, het verbouwen en uitbreiden van het pand op de 1 e verdieping;
- Weverij 4 te Veenhuizen, het plaatsen van een carport.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Kappen
- Oosterduinen B55 te Norg, het kappen van een den, 2 september 2021;
- Oosterduinen A27 te Norg, het kappen van een aantal bomen, 2 september 2021.
Uitrit
- Oosterveldweg 4 te Norg, het aanleggen van een inrit, 7 september 2021,
- Bergakker 12 te Norg, het aanleggen van een uitrit, 7 september 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

PROCEDURE VERTROKKEN ONBEKEND WAARHEEN (VOW)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens
de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van
onderstaande persoon geen aangifte binnen gekomen.
De persoon wordt uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land en
zijn vanaf de datum van het besluit dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam: Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar
J.V. Prokopyev 03-01-1999 28-07-2021 Onbekend
G.J. Boom 25-02-1984 04-08-2021 Onbekend
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met team burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@noordenveld.nl of
telefoonnummer 088 - 050 88 88.

 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan
een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet omvatten de naam
en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC

 

Parkeren in het centrum van Roden in de blauwe zone met parkeerschijf: maximaal 3 uur in plaats van 2 uur!

 

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.