-
Gemeentepagina Noordenveld week 36
6.Sep.2021

GEMEENTEPAGINA WEEK 36

 

 

VERGADERINGEN

 

Besluitvormende vergadering gemeenteraad

Op woensdag 15 september 2021 is de besluitvormende vergadering van de van de gemeenteraad van Noordenveld. De vergadering begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Health Hub, 1e Energieweg te Roden.

 

De vergadering is te volgen via de livestream op onze website. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken: https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar.

 

Wilt u graag live aanwezig zijn bij de vergadering? Dan dient u zich aan te melden via: Griffie@noordenveld.nl EN moet u een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs (24 uur) of herstelbewijs tonen bij binnenkomst.

 

(Concept) Agenda besluitvormende vergadering:

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 – 2041

 • Transformatie camping naar natuur

 • Bestemmingsplan herontwikkeling dorpskern Nieuw Roden

 • Bestemmingsplan herontwikkeling Vrijetijdsboulevard deelgebied B

 • Vaststellen subsidieplafond dorpenfonds

 • Ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe

 • Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD

 • Begrotingswijziging overheveling eenmalige budgetten

 • Begrotingswijziging Geslotenverklaring met camerahandhaving op de Koelenweg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONTVANGEN AANVRAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:Bouwen

 • Driegraas 9 te Roden, het wijzigen van de serre;

 • Schoolstraat 32 te Westervelde, het oprichten van een carport (suddenschuur);

 • Borglaan 8 te Roden, het oprichten van een woning;

 • Korvemaker 39, het plaatsen van een dakkapel;

 • Duinakker 13, het plaatsen van een carport.VERLENGING BESLISTERMIJN
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:Bouwen

 • Haarveld kavel 50 en 51 te Roden, het realiseren van nieuwbouw kantoorpand met bedrijfshal, verlengd tot 14 september 2021;

 • Markeweg 17 te Steenbergen, het gedeeltelijk vervangen van de woning, verlengd tot 6 september 2021.VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:Bouwen

 • Veldweg 10 te Nieuw-Roden, het oprichten van een woning, 30 augustus 2021;

 • Vlasveen kavel 10 te Roden, het oprichten van een bedrijfsgebouw, 30 augustus 2021;

 • Brinkstraat 1A te Norg, het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van het riet (voorzijde dak), 30 juli 2021.

 • Peesterstraat 6a te Peest, het afwijken van het bestemmingsplan, 31 augustus 2021.Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.VERKEERSBESLUIT
tot het aanwijzen en instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Beurtschipper bij huisnummer 12 te Roden

Besluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Beurtschipper te Roden, de meest westelijke plek van de parkeerhaven, bij huisnummer 12, door middel van het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) conform bijlage I van het RVV 1990 en voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 3 augustus 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.Kappen gemeentelijke bomen

Lieveren
1 eik aan de Noordesch t.o. huisnr. 1

Roden
1 zuileik op de parkeerplaats aan de Westerbaan.
2 beuken achter het pand de Brink 31.
1 els aan de Ceintuurbaan Noord t.h.v. huisnr. 51.

Nieuw Roden
1 boomhazelaar aan de Vennenweg t.h.v. huisnr. 34
1 zuileik aan de Esweg t.h.v. huisnr. 12

Roderesch
1 berk aan de Kaatsweg t.h.v. huisnr. 13

Terheijl
1 eik nabij Scheperij huisnr. 3

Norg
1 berk tegenover Zwaluwstraat huisnr. 15.
1 eik aan Zandvoort aan Norg aan het zandpad t.h.v. de Kampweg.
1 es tegenover Laan van Havezathen 3.
1 eik aan de Grootveenweg t.h.v. huisnr. 21
1 eik op de hoek Eenerstraat / Nachtegaalstraat

Nietap
2 beuken aan de Vagevuurslaan t.h.v. huisnr. 7

Peest
1 eik aan de Schaapdijk nabij huisnr. 5
1 eik aan de Peesterweg nabij huisnr. 8

Peize
1 els Korvemaker achter de woning huisnr. 31 in het sloottalud.

Veenhuizen
1 prunus naast Wagenmaker huisnr. 9.

Toelichting:

Lieveren
Aan de Noordesch lang het fietspad staat een eik met aanzienlijke kroonschade. Deze kroonschade is ontstaan door een blikseminslag. De boom is nader onderzocht door Boom KCB. Het blijkt dat er dusdanige inrotting rondom is ontstaan waardoor de boom afsterft. De boom levert gevaar op door de kans op stam en takbreuk.

Roden
Op de parkeerplaats aan de Westerbaan staat direct naast één van de inritten een zuileik. De boom had al jaren een slechte conditie en is nu begonnen met afsterven.

Aan de Ceintuurbaan Noord t.h.v. huisnr. 51 staat een els welke is afgestorven. Bovenstaande bomen hebben kans op tak- en stambreuk.

Bij het speelgoedmuseum kinderwereld (Brink 31) staan achter op het terrein 2 beuken. Deze 2 beuken staan in een groep bomen van meerdere beuken en een iep. De te kappen beuken uit de kapmelding zijn onderstandig (groeien onder de kroonprojectie van de andere bomen). Daardoor groeien ze scheef over het naastgelegen pand (Onder de Linden). Door de scheefgroei bestaat de kans dat ze onder hun eigen gewicht zullen bezwijken en schade aan het pand veroorzaken. Tevens krijgen de overgebleven bomen met de kap van de 2 bomen de ruimte om een volwassen kroon te ontwikkelen.

De hierboven genoemde bomen leveren gevaar op en kunnen wijken t.b.v. standplaatsverruiming.

Nieuw Roden
De boomhazelaar aan de Vennenweg is afgestorven evenals de zuileik aan de Esweg. Er is kans op tak- en stambreuk. De bomen leveren gevaar op.

Roderesch
Aan de Kaatsweg t.h.v. huisnr. 13 staat een berk welke is afgestorven. Er is kans op tak- en stambreuk. De boom levert gevaar op.

Terheijl
De eik aan de Scheperij is afgestorven. Er is kans op tak en stambreuk. De boom levert gevaar op.

Norg
Op het grasveldje aan de Zwaluwstraat tegenover huisnr. 15 staat een berk die aan het afsterven is.

Aan het zandpad Zandvoort, tussen het fietspad en de zandweg ter hoogte van de Kampweg staat een afgestorven eik.

Aan de Laan van Havezathen tegenover huisnr. 3 staat een es. Deze es is aan het afsterven.

Ook de eik aan de Grootveenweg is aan het afsterven en zal hier niet meer van herstellen.

De hierboven genoemde bomen hebben kans op zware tak- en stambreuk. De bomen leveren gevaar op.

Aan de Eenerstraat moeten de voetgangersoversteek en het naastgelegen fietspad worden aangepast t.b.v. de verkeersveiligheid. Daarvoor moet een eik wijken. Er zullen op deze locatie 2 kersen en een linde herplant worden. Deze bomen zijn gekozen om hun sierwaarde en de functie als drachtboom voor het versterken van de biodiversiteit.

Nietap
Aan de Vagevuurselaan t.h.v. huisnr. 7 staan in de laan 2 beuken welke geïnfecteerd zijn met de parasitaire korsthoutskoolzwam. De aantasting is dusdanig dat de kans op stambreuk aanwezig is. De bomen leveren gevaar op.

Peest
De eik aan de Peesterweg is afgestorven en de eik aan de Schaapdijk is volledig aan het afsterven en zal hier niet meer van herstellen. Er is kans op tak en stambreuk. De bomen leveren gevaar op.

Veenhuizen
Aan de Wagenmaker naast huisnr. 9 staat een prunus die aan het afsterven is. De boom gaat hier niet meer van herstellen. De kans op tak- of stambreuk bestaat, de boom levert boom gevaar op.

Bomenbeleidsplan
Van toepassing is bijlage 2, Beleidsregel ter uitvoering van afdeling 3 APV Punt 1 Beheertechnische redenen voor kap, punt 1.1 Veiligheid, 1.3 Standplaatsverruiming, 1.4 Onevenredig veel onderhoud en 3 Kap ten behoeve van een project of planvorming (blz. 63 en 64). Door bovenstaande hebben de bomen geen waarde meer als vermeld in artikel 4:12a van de APV.

Herplant
Op de parkeerplaats aan de Westerbaan te Roden in het plantsoen naast de inrit, zal herplant gerealiseerd worden met 1 zuileik (Quercus robur “Fastigiata”) plantmaat 14-16.

Aan de Esweg in Nieuw Roden zal ook herplant plaatsvinden met 1 zuileik (Quercus robur “Fastigiata”) plantmaat 14-16.

Tegenover de Zwaluwstraat 15 te Norg is een gazon, hier wordt herplant gerealiseerd met een zilverlinde (Tilia tomentosa) plantmaat 14-16.

In het plantsoen naast de Wagenmaker 9 in Veenhuizen wordt herplant gerealiseerd met een krentenboom (Amelanchier lamarckii) plantmaat 14-16.

Aan de Grootveenweg in Norg zal herplant gerealiseerd worden met 1 winterlinde (Tilia cordata) plantmaat 14-16.

Op de hoek Nachtegaalstraat / Eenerstraat in Norg zal herplant gerealiseerd worden met 2 sierkersen (Prunus avium ‘Plena’) en 1 linde (Tilia cordata ‘Greenspire’) plantmaat 14-16.

Aan de Vennenweg in Nieuw Roden t.h.v. huisnr. 34 wordt herplant gerealiseerd met 1 boomhazelaar (Corylus colurna) plantmaat 14-16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITNODIGING INFORMATIEAVOND IN AANLOOP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hét moment dat alle kiesgerechtigde inwoners de kleur van het politieke bestuur in onze gemeente mee kunnen bepalen door te stemmen.

Dit bericht is vooral bestemd voor alle inwoners die van plan zijn naast het uitbrengen van hun stem ook actief aan de politiek te gaan deelnemen.

Bent u van plan met een partij te gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noordenveld op 16 maart 2022? En bent u van die partij de (beoogde) partijvoorzitter(s), (beoogde) lijsttrekker(s) of al zittende fractievoorzitter? Dan wordt u bij deze van harte uitgenodigd door burgemeester Klaas Smid en raadsgriffier Henk Huttinga om deel te nemen aan deze informatieavond. Tijdens de avond komen belangrijke zaken aan bod ten aanzien van de deelname met een kieslijst aan de gemeenteraadsverkiezingen.

We heten u graag welkom op 23 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur in het personeelsrestaurant van het gemeentehuis, te bereiken via de ingang aan de Raadhuisstraat te Roden. Let op: niet de publieksingang, maar de rechteringang aan het kleine, ovale parkeerpleintje. Zou u zich voor de avond op willen geven? Dat kan door een mail te sturen naar griffie@noordenveld.nl.


Graag tot 23 september!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CURSUS ‘POLITIEK ACTIEF’

Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Geef u dan op voor de gratis cursus politiek actief! De cursus wordt in oktober georganiseerd door de gemeenteraad van Noordenveld.

 

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek en/of bestuurlijk actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten met daarin een combinatie van theorie en praktijk, interactieve oefeningen en voldoende gelegenheid om kennis te maken met raadsleden.

Praktische informatie

De drie cursusavonden vinden plaats op dinsdag 5, 12 en 26 oktober van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Op woensdag 27 oktober vindt de uitreiking van de certificaten plaats en wonen de cursisten de raadsvergadering bij. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis te Roden. Mocht door omstandigheden een fysieke cursus niet mogelijk te zijn dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.

 

Aanmelden

Aan de cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen, toelating vindt plaats op volgorde van aanmelden. Deelname is gratis, maar de cursus vraagt wel inzet van de deelnemers. Wij vragen u daarom om kort aan te geven waarom u deze cursus wilt volgen.

 

U kunt zich tot en met 20 september aanmelden bij griffie@noordenveld.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de griffie op telefoonnummer 088-050 88 88.  

 

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.