Gemeentepagina week 35


 


VERGDARINGEN


 


Oordeelsvormende vergadering gemeenteraad


Op woensdag 8 september 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie van de gemeenteraad van Noordenveld. De vergadering begint om 20.00 uur in de Health Hub, 1e Energieweg te Roden.


De vergadering is te volgen via de livestream op onze website. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken: www.noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/calendar


 


Wilt u graag live aanwezig zijn bij de vergadering? Dan moet u zich aanmelden via de e-mail naar griffie@noordenveld.nl. Ook moet u een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs (24 uur) of herstelbewijs tonen bij binnenkomst.


 


(Concept) agenda oordeelsvormende vergadering:
 • Bestemmingsplan herontwikkeling dorpskern Nieuw Roden;
 • Bestemmingsplan herontwikkeling Vrijetijdsboulevard deelgebied B;
 • Vaststellen subsidieplafond dorpenfonds;
 • Ontwerpbegroting 2022 RUD Drenthe;
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD.
 


U kunt ook inspreken op de bovengenoemde agendapunten door aan te melden voor dinsdag 7 september 2021 via griffie@noordenveld.nl of bellen met: 088 – 050 8880.

ONTVANGEN AANVRAGEN


Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:


Bouwen
 • Groenestein 9 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;
 • Reeweg 6 te Zuidvelde, het plaatsen van zonnepanelen;
 • Hullenweg 2 te Roden, het vervangen van een houten schuurtje.
Kappen
 • Oosterduinen D55 te Norg, het kappen van een den.
Uitrit
 • Oosterveldweg 4 te Norg, het aanleggen van een inrit.VERLENGING BESLISTERMIJN


Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:


Kappen
 • Langeloërduinen G24 te Norg, het aanleggen van een uitrit en het kappen van 6 bomen, verlengd tot 4 oktober 2021.VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:


Bouwen
 • Hoofdstraat 84 te Een, het vergroten van de boerderij, 24 augustus 2021.
Kappen (geweigerd)
 • Stenhorstdijk 1 te Peize, het kappen van een boom, 19 augustus 2021.Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


Werken (vergunningsvrij)
 • Hoofdstraat 3 te Roderwolde, het aanleggen van een poel in weiland, 20 augustus 2021.OMGEVINGSVERGUNNING BRANDVEILIGGEBRUIK


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten vergunning te verlenen.
 • Eenerstraat 65 te Norg, het brandveilig gebruiken van het pand, 19 augustus 2021

Tegen het besluit kan een beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Beroep kan worden ingesteld door: de belanghebbende die omtrent het ontwerp tijdig een zienswijze bij het college heeft ingediend; een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij omtrent het ontwerp geen zienswijze bij het college heeft ingediend. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Indien onverwijlde spoed dat vereist, kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. De indiener van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


 


OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:
 • het innemen van een standplaats voor het roken van paling op 4 september 2021 voor het perceel Albertsbaan 27a in Roden, 24 augustus 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.


 


 


EVENEMENTENKALENDER
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via www.KopvanDrenthe.nl .