Gemeentepagina week 31


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Afwijking
- Ceintuurbaan Zuid 6 te Roden, het verlengen termijn tijdelijke vergunning van noodlokalen.
Bouwen
- Nienoordshaven 4 en 6 te Nietap, het uitbreiden en samenvoegen van 2 woningen;
- Brink 6 te Norg, het uitbreiden van het aantal hotelkamers;
- Groningerweg 22 B te Peize, het vergroten van de woning;
- Hoofdweg 26 te Steenbergen, het vernieuwen van de schuurkapconstructie.
Bouwen / Uitrit
- Dorpstraat / Beukenlaan te Nieuw-Roden, het oprichten van 20 2-onder-1-kapwoningen;
- Peize, sectie H, nummer 862 (de Steiger), het oprichten van een bedrijfsgebouw met woning.
Kappen
- Oosterduinen A 27 te Norg, het kappen van een aantal bomen.
Uitrit
- Bergakker 12 te Norg, het aanleggen van een uitrit.


 


Herontwikkeling TNT locatie Roden


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2021 het bestemmingsplan herontwikkeling TNT locatie Roden (NL.IMRO.1699.2015BP025-vgO1) heeft vastgesteld. Het initiatief omvat de herontwikkeling van de voormalige TNT locatie aan de Wijnbergstraat in Roden.


 


Langewijk 6 Nieuw-Roden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2021 het bestemmingsplan Langewijk 6 Nieuw-Roden (NL.IMRO.1699.2021BP090-vgO1) heeft vastgesteld. Het initiatief omvat de sloop en nieuwbouw van een woonboerderij in agrarisch gebied achter de huidige woonboerderij.


 


Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van bovengenoemde bestemmingsplannen liggen samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 4 augustus 2021 tot en met 15 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl  en www.noordenveld.nl/terinzage. Tegen de besluiten kan gedurende de inzagetermijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.


 


Dit beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
b. een belanghebbende die weliswaar geen zienswijze naar voren heeft gebracht, maar kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig met een zienswijze in te dienen.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.


 


VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Kappen
- de Horst 4 te Peize, het kappen van een boom, verlengd tot 10 september 2021.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Uitrit
- Groningerweg 48 A te Peize, het aanpassen van een inrit, 22 juli 2021;
- J.P. Santeeweg 87 te Nietap, het verbreden van de oprit, 22 juli 2021.
Kappen
- Oosterduinen B 35 te Norg, het kappen van een boom, 22 juli 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.

M.C.M. Smeets 20-03-1999 16-07-2021 Onbekend


Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met team Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@noordenveld.nl  of 088 – 050 88 88.
Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit naar onbekend.


 


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
In de bouwvakvakantie van  26 juli tot en met 13 augustus is de balie van het gemeentehuis tot 12.00 uur geopend.
Sportcentrum de Hullen
Het zwembad is van zaterdag 10 juli tot en met zondag 8 augustus gesloten. Van 9 tot en met 22 augustus is het zwembad weer geopend voor recreatief zwemmen. Alle groeps- en zwemlessen starten op maandag 23 augustus 2021. Voor meer informatie kijk op www.sportcentrumdehullen.nl