-
Gemeentepagina Noordenveld week 29
19.Jul.2021

Gemeentepagina week 29

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Oosterveld fase II te Norg , het oprichten van 22 woningen;
- Markeweg 17 te Steenbergen, het gedeeltelijk vervangen van de woning.
Werken
- Meidoornlaan 1 te Veenhuizen, het produceren en opslaan van bokashi.
Kappen
- Oosterduinen B 35 te Norg, het kappen van een boom.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen
- Elzenlaan 5 te Peize, het plaatsen van een dakkapel, verlengd tot 1 september 2021;
- Oosterveld fase II te Norg, het oprichten van 22 woningen, verlengd tot 2 september 2021.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen
- Vlasveen 32 te Roden, het oprichten van een woning met bedrijfsruimte, 9 juli 2021;
- Haarveld kavel 9 b te Roden, het oprichten van een bedrijfspand, 9 juli 2021.
Bouwen / Afwijking
- Sieland 4 te Roden, het vergroten van de woning, 9 juli 2021;
- Jachtlaan 19 te Roden, het verbouwen van de woning, 12 juli 2021.
Kappen
- Postmaatseweg 11 te Norg, het kappen van een grove den, 12 juli 2021.
Monument
- Asserstraat 85 te Zuidvelde, het plaatsen van dakramen, 9 juli 2021.
Werken (In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1, lid 2, sub a Wabo hebben burgemeester en wethouders besloten dat deze beschikking overeenkomstig artikel 6.2 Wabo in werking is getreden met ingang van de dag na bekendmaking)
- Ter hoogte van de Westerbaan te Roden (Roden, M, 1647), archeologische begeleiding Westerbaan te Roden, 8 juli 2021;

- Brink e.o. te Roden, archeologische begeleiding met betrekking tot kabel- en leidingwerkzaamheden, 12 juli 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
Oosterveldweg 4 in Norg
Op 23 juni 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM) ontvangen van Van ’t Hof Grondboringen B.V. te Elburg. Het betreft het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW voor de woning welke is gelegen binnen een interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
De aanvraag betreft de locatie Oosterveldweg 4 in Norg en is bij de gemeente Noordenveld
geregistreerd onder zaaknummer Z1073972.
Wij besluiten aan Van ’t Hof Grondboringen B.V. te Elburg een OBM op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) te verlenen voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel 2.2a lid 6 Bor).
Polakker 5 in Norg
Op 10 juni 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM) ontvangen van Remon Aardwarmte B.V. te Marum. Het betreft het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW voor de woning welke is gelegen binnen een interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
De aanvraag betreft de locatie Polakker 5 in Norg en is bij de gemeente Noordenveld geregistreerd onder zaaknummer Z1030397.
Wij besluiten aan Remon Aardwarmte B.V. te Marum een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) te verlenen voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel 2.2a lid 6 Bor).
Oosterveld 23 in Norg
Op 8 juni 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (verder OBM) ontvangen van Van ’t Hof Grondboringen B.V. te Elburg. Het betreft het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW voor de woning welke is gelegen binnen een interferentiegebied, artikel 2.2a lid 6 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
De aanvraag betreft de locatie Oosterveld 23 in Norg en is bij de gemeente Noordenveld geregistreerd
onder zaaknummer Z1023922.
Wij besluiten aan Van ’t Hof Grondboringen B.V. te Elburg een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) te verlenen voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel 2.2a lid 6 Bor).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Rode. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.
Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;

- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.
Als u tegen een van deze besluiten bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Indien sprake is van een van rechtswege verleend besluit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

 


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
In de bouwvakvakantie van  26 juli tot en met 13 augustus is de balie van het gemeentehuis tot 12.00 uur geopend.
Sportcentrum de Hullen
Het zwembad is van zaterdag 10 juli tot en met zondag 8 augustus gesloten. Van 9 tot en met 22 augustus is het zwembad weer geopend voor recreatief zwemmen. Alle groeps- en zwemlessen starten op maandag 23 augustus 2021. Voor meer informatie kijk op www.sportcentrumdehullen.nl 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.