-
Gemeentepagina Noordenveld week 28
12.Jul.2021

Gemeentepagina Noordenveld week 28

 

RAADSBESLUITEN
De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn vergadering van maandag 5 juli 2021 de onderstaande besluiten genomen:
- Aanpassing Algemene plaatselijke verordening: de APV aangepast conform het voorstel;
- Opgave en ambities Roden Zuid: de opgave en ambities vastgesteld zoals verwoord in het raadsbesluit dat via diverse amendementen gewijzigd is.
Aangenomen moties over de opgave en ambities Roden Zuid:
Motie fietsveilige ontsluiting woonwijken: deze motie is unaniem aangenomen;
Motie Verkeersdoorstroming: deze motie is unaniem aangenomen;
- Inbreidingslocaties gemeente Noordenveld: het voorgestelde besluit aangepast, naar aanleiding van een amendement en vastgesteld.
Aangenomen motie inbreidingslocatie:
Motie uitbreidingslocatie tegenover Roderveld IV: met 13 stemmen voor en 9 tegen is de motie aangenomen;
- Voorstel werkwijze Raad: de bij het raadsvoorstel bijgevoegde eerste voorstellen van de werkgroep werkwijze raad, tot wijziging en/of aanpassing van de werkwijze van de gemeenteraad, te implementeren in de raadswerkwijze, ingaande 1 september 2021.
De besluitvormende vergadering van de gemeenteraad heeft in zijn vergadering van woensdag 7 juli 2021 de onderstaande besluiten genomen:
- Bestemmingsplan Langewijk 6 te Nieuw-Roden: het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld;
- Bestemmingsplan herontwikkeling TNT-locatie Roden: het bestemmingsplan vastgesteld;
- Jaarstukken 2020: het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en de grondexploitaties vastgesteld;
- Motie Evaluatie opstelling jaarstukken: de opstelling van de jaarstukken ernstig te evalueren met de Auditcommissie en voordat de jaarstukken 2021 worden opgesteld met een haalbaar verbeterplan bij de gemeenteraad te komen;
- Kaders Programmabegroting 2022: ingestemd met de kaders.
De volledige besluiten, amendementen en moties van beide vergaderingen vindt u op
www.noordenveld.nl/gemeenteraad . Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl  of bellen met 050 – 50 27 222.

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Hofstedenlaan 36 te Roden, het plaatsen van een speelhuisje;
- Norgervaart 8 te Huis ter Heide, het vergroten van de woning;
- de Steiger 9A in Peize, het oprichten van een bedrijfswoning;
- Oude Norgerweg te Veenhuizen, het oprichten van een 2/1 kap-woning (rechterwoning);
- Oude Norgerweg te Veenhuizen, het oprichten van een 2/1 kap-woning (linkerwoning);
- Stinsenweg 39 te Roden, het plaatsen van een schuurtje voor een tandemfiets;
- Lindelaan 49 te Roden, het plaatsen van een tuinberging.
Kappen
- Postmaatseweg 11 te Norg, het kappen van een grove den.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen / Afwijken
- Schoolstraat 5B te Westervelde, het vergroten van een woning, verlengd tot 17 augustus 2021.

 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Kappen
- Brink 13 te Norg, het kappen van een linde, 5 juli 2021;
- Dennekamp 6 te Alteveer, het kappen van een den, 7 juli 2021.
Bouwen
- Sparrenlaan 3 te Norg, het oprichten van een woning, 1 juli 2021;
- Okster 56 te Roden, het plaatsen van een tuinhuisje, 2 juli 2021;
- Oosteind 32 te Norg, het verwijderen van een draagmuur, 5 juli 2021;
- Zevenhuisterweg 5 te Nieuw-Roden, het vervangen van het dak en vergroten van de slaapkamer, 7 juli 2021.
Bouwen / Afwijken
- Torensmalaan 10 te Roden, het vergroten van de woning, 6 juli 2021.
Bouwen (geweigerd)
- Zulthereschweg 13 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 6 juli 2021.
Werken
- Boerlaan, kadastraal bekend Peize, sectie G, nummer 349, het aanleggen/verbreden van houtsingels en het tijdelijk plaatsen van een keet, 1 juli 2021.
Uitrit
- Vlasveen kavel 10 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 7 juli 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 


VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen, bij de laadpaal aan de Zonnehof te Peize, aan de westzijde van de parkeerhaven nabij huisnummer 30. Dit wordt aangewezen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats wordt daadwerkelijk ingericht als oplaadplaats voor elektrische voertuigen. De 2 e wordt ingericht als hiervoor behoefte ontstaat. Dit wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van bord E4 met onderbord ‘opladen elektrische voertuigen’, en het onderbord OB501 – schuin links/rechts wijzend. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 14 juli 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag  van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

BESLUIT VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS (reguliere procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend:
+ Oosterveldweg 23, 9331 BT Norg: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Oosterveld Norg voor de woning, verzenddatum besluit: 13 juli 2021, zaaknummer Z1023922.
+ Oosterveldweg 4, 9331 BT Norg: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Oosterveld Norg voor de woning, verzenddatum besluit: 13 juli 2021, zaaknummer Z1073972.
+ Polakker 5, 9331 BR Norg: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen minder dan 70 kW gelegen in het interferentiegebied Oosterveld Norg voor de woning, verzenddatum besluit: 13 juli 2021, zaaknummer Z1030397.
Inzage en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700
AD Groningen. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

 

MILIEU
Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 16 april 2021 een verzoek om ontheffing van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen van de gemeente Noordenveld. De aanvraag betreft het aanbrengen van gefermenteerde organische reststroom (bokashi) op de bodem.
Inzage en zienswijze
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende 6 weken inzien vanaf 8 juli
2021 in het gemeentehuis in Roden tijdens openingsuren. Ook kun u de stukken inzien bij de
provincie Drenthe in Assen tijdens openingsuren.
Vanaf 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 kan eenieder, bij voorkeur schriftelijk, gemotiveerde
zienswijzen over het ontwerp van het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe
(Postbus 122, 9400 AC Assen). U kunt hierbij verzoeken om geheimhouding van uw persoonlijke
gegevens. Na telefonische afspraak (telefoonnummer: 0800-9102) kunnen zienswijzen ook mondeling
naar voren worden gebracht.
Beroep
Te zijner tijd zal geen beroep tegen het definitieve besluit kunnen worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.
Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het
Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102

 

INFOGEDEELTE

 

DE BUSHALTE BIJ HET BEVRIJDINGSPLANTSOEN IN RODEN IS TIJDELIJK NIET IN GEBRUIK
Door schade aan de rioolput in de Ceintuurbaan West, rijdt de bus hier voorlopig niet langs. Zwaar
verkeer langs de rioolput moet zoveel mogelijk worden vermeden. Daarom is er voor gekozen om de
elektrische bussen van Q buzz via een andere route te laten rijden. Die route gaat via de
Hofstedenlaan, Maatlanden, De Zulthe en Leeksterweg en visa versa. Het overige verkeer kan
voorlopig nog wel gebruik maken van de Ceintuurbaan West. Op dit moment wordt onderzocht hoe de
schade kan worden hersteld. Wanneer de rioolput wordt hersteld is nog niet bekend. Dat is afhankelijk
van het resultaat van het onderzoek en beschikbaarheid van benodigde materialen.

 

GEEN (SPOED)AANVRAGEN VOOR PASPOORTEN EN IDENTITEITSKAARTEN IN HET
LAATSTE WEEKEND VAN JULI
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd.
Hierdoor kun je donderdag 29 juli en vrijdag 30 juli geen aanvraag of spoedaanvraag voor een
paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de balie doen. Houd hier rekening mee en vraag uw
document op tijd aan.
Heeft u voor de bovengenoemde datum al een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aangevraagd, dan kunt u deze wel ophalen.

 

CURSUS POLITIEK ACTIEF GEMEENTE NOORDENVELD
Het ligt in de planning om in het najaar de gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente
Noordenveld te organiseren. De cursus Politiek Actief, die is opgezet in samenwerking met de
gemeenten Assen en Tynaarlo, is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek actief te worden,
maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en opgeven kan via de griffie van de gemeenteraad van Noordenveld.
Lokale Politiek Noordenveld
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.
Praktische informatie
De data van de cursusdagen zijn nog niet bekend. Wel vinden alle bijeenkomsten plaats in het
gemeentehuis te Roden. Vooralsnog hopen we de cursus fysiek te houden maar door omstandigheden kan het zijn dat de cursus digitaal gehouden wordt of op een later tijdstip gaat plaatsvinden.
Aanmelden
Aan de cursus kunnen maximaal 25 personen deelnemen, toelating vindt plaats op volgorde van aanmelden. Deelname is gratis, maar de cursus vraagt wel inzet van de deelnemers. Wij vragen u daarom om bij aanmelding kort aan te geven waarom u deze cursus wilt volgen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij griffie@gemeentenoordenveld.nl . Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de griffie op telefoonnummer 050 – 50 27 222.

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis
In de bouwvakvakantie van  26 juli tot en met 13 augustus is de balie van het gemeentehuis tot 12.00 uur geopend.

 

Sportcentrum de Hullen
Het zwembad is van zaterdag 10 juli tot en met zondag 8 augustus gesloten. Van 9 tot en met 22 augustus is het zwembad weer geopend voor recreatief zwemmen. Alle groeps- en zwemlessen starten op maandag 23 augustus 2021. Voor meer informatie kijk op www.sportcentrumdehullen.nl 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.