Financieel somber perspectief voor gemeente Noordenveld


 


Het financiële perspectief voor de gemeente Noordenveld is somber. Dit blijkt uit de Perspectiefschets die door het college van B&W is aangeboden aan de gemeenteraad. Zo zijn de financiële reserves verder verminderd en mogelijke geldelijke risico’s kunnen nog net voldoende opgevangen worden. De mate waarin de gemeente in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen (de solvabiliteit) is het afgelopen jaar ook gedaald.


 


Een zorgelijke situatie, zo erkent ook wethouder Alex Wekema: “het is een somber perspectief dat wij schetsen. Vanwege onze huidige financiële situatie, maar ook omdat er nog veel onduidelijk is. Wat zullen de gevolgen van de coronapandemie zijn? Hoe pakt de herijking van onze belangrijkste bron van inkomsten het Gemeentefonds uit? Wat betekenen de ontwikkelingen in het Sociaal Domein?  Het is belangrijk dat wij desondanks financieel in balans blijven. Op korte en lange termijn. Tegelijk willen we graag de zorg voor en ondersteuning van onze inwoners kunnen blijven garanderen. Dat wordt niet gemakkelijk. We zullen nu echt keuzes moeten gaan maken.”


 


Gemeenteraad bespreekt mogelijkheden


Op 7 juli a.s. bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefschets. Om richting te geven aan dit gesprek heeft het college al enkele mogelijkheden benoemd  waar op bespaard zou kunnen worden. Willekeurige voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van minder subsidies, het onderzoeken van verdere verzelfstandiging van De Hullen en De Brinkhof, het verminderen ofwel schrappen van het budget voor de uitvoeringsagenda toerisme en recreatie en het niet door laten gaan van de herhuisvesting/aanpassingen van het gemeentehuis. Ook zal naar de inkomstenkant gekeken moeten worden, hoewel daar niet veel bewegingsruimte is. Mogelijkheden die in de Perspectiefschets worden genoemd, zijn bijvoorbeeld het verhogen van de toeristenbelasting en het verhogen van leges.


 


Aanloop naar de begroting 2022


Het bespreken van de Perspectiefschets is een belangrijke stap in de aanloop naar het opstellen van de Begroting 2022. De verwachting is dat de gemeenteraad enkele  richtinggevende uitspraken zal doen over besparingen, dan wel het verhogen van de inkomsten. Deze kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de conceptbegroting 2022 die in oktober ter inzage wordt gelegd. De raad zal vervolgens de begroting naar verwachting op 8 november vaststellen.