Gemeentepagina week 27
VERGADERING


 


Agenda besluitvormende vergadering 7 juli
- Bestemmingsplan Langewijk 6 Nieuw-Roden;
- Bestemmingsplan herontwikkeling TNT-locatie Roden;
- Jaarstukken 2020;
- Perspectiefschets (Kaders voor het college meegeven middels moties);
- Kaders Programmabegroting 2022;
- 1 e Trimesterrapportage 2021 (Alleen geagendeerd voor inspraak en bespreking);
- Begrotingswijziging Jaarrekening 2020;
- Begrotingswijziging 1 e Trimesterrapportage + meicirculaire 2021.
De (eerder aangekondigde) oordeelsvormende vergadering op 7 juli is komen te vervallen. Alle
onderwerpen van de oorspronkelijke oordeelsvormende vergadering komen in de besluitvormende
vergadering aan de orde met de mogelijkheid van inspraak.
U kunt inspreken op de agendapunten door aan te melden vóór dinsdag 6 juli 2021 12.00 uur via
griffie@noordenveld.nl of bellen met: 050 – 50 27 222.
Via de website kunt u de vergaderingen live volgen of terug luisteren. Hier vindt u ook de agenda en
achterliggende stukken: https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl/
Aan het begin van de vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Wijziging in de agenda is tot
aan het begin van de vergadering mogelijk. Voor vragen over deze vergadering kunt u bellen of
mailen met de griffie: griffie@noordenveld.nl


 


 ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:
Bouwen
- Hoofdstraat 84 te Een, het vergroten van de boerderij;
- Hoofdstraat 44A te Een, het realiseren van een garage;
- Markiezenhof 2 te Roden, het realiseren van een werkkamer boven de garage;
- Damweg 8 te Leutingewolde, het plaatsen van een tuinhuisje/berging.
Werken
- Roden, M, 1647, ter hoogte van de Westerbaan te Roden, archeologische begeleiding met betrekking tot kabelwerkzaamheden ter hoogte van de Westerbaan.
Uitrit / Kappen
- Langeloërduinen G24 te Norg, het aanleggen van een uitrit en het kappen van 6 bomen.


 VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning


Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen
- Vlasveen kavel 10 te Roden, het oprichten van een bedrijfsgebouw, verlengd tot 5 augustus 2021.


 VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen (buiten behandeling gesteld)
- Norgervaart 8 te Huis ter Heide, het vergroten van de woning, 25 juni 2021.
Bouwen / Afwijking
- Lageweg 4 te Peize, het oprichten van een bijgebouw, 25 juni 2021;
- Roderweg 9 te Nieuw-Roden, het oprichten van een schuur (vervangende nieuwbouw), 25 juni 2021;
- Molenweg 1 te Roden, het oprichten van een kindcentrum, 29 juni 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Ceintuurbaan Noord te Roden, de meest oostelijke plek van de parkeerhaven, bij huisnummer 93, door het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en
voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor
een specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 7 juli 2021 te
vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.


 


VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een
voetpad langs de Roderweg te Nieuw-Roden. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 7 juli 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.


 


KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN
Roden: ter hoogte van de Molenweg in Roden
- 6 zomereiken
- 7 berken
- 1 kastanje
- 1 fijnspar
- 1 linde
- 1 kastanje
- 1 moeraseik
Herplant:
Er wordt herplant gepleegd met bomen die naast bloei en een fraaie herfstkleur ook drachtbomen zijn en zodoende ten goede komen aan de biodiversiteit en een educatieve functie hebben.


 


OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:


- het schenken van alcoholhoudende drank in Brasserie Jachtlust, Hoofdweg 22 in Steenbergen, 29 juni 2021
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de overige vergunningen** kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.


 


EVENEMENTENKALENDER
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de Kop van Drenthe raadplegen. Dit kan via een link op de gemeentelijke website of via de agenda van Kop van Drenthe.nl.


 


VOORNEMEN UITSCHRIJVEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Noordenveld staan ingeschreven.


Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen.


M. Marsalek 07-02-1985 30-06-2021 Onbekend


 


Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen
geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet.
Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met team Burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld.nl  of 050 - 50 27 222. Als wij binnen 4 weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit naar onbekend.


 


BEKENDMAKING AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN BASISREGISTRATIE PERSONEN
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de
wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.


 


Uitschrijven naar


V. Muskee 31-12-1975 21-02-1996 Onbekend
N.N. Hristova  10-02-2021 24-03-2021 Onbekend
D.H. Hristova 13-06-2017 24-03-2021 Onbekend
I.D. Hristova 02-06-2000 24-03-2021 Onbekend
H.I. Hristova 01-07-2020 24-03-2021 Onbekend


 


Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met team burgerzaken van de gemeente Noordenveld via postbus@gemeentenoordenveld 
of telefoonnummer 050 - 50 27 222.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en
betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.


 


Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan
een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet omvatten de naam
en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit
de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten,
rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van
AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.


 


RAMPBESTRIJDINGSPLAN UNDERGROUND GAS STORAGE NORG TER INZAGE
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe heeft het voornemen het herziene
rampbestrijdingsplan voor Underground Gas Strorage Norg (Ondergrondse Gasopslag Norg) vast te
stellen. In het rampbestrijdingsplan zijn de scenario’s uitgewerkt die zich mogelijk op de locatie voor
zouden kunnen doen. Het plan bevat de in de eerste uren te nemen maatregelen door de
hulpdiensten, mocht zich één van de beschreven scenario’s voordoen.
Het rampbestrijdingsplan Underground Gas Strorage Norg is herzien. Hiermee wordt voldaan aan het
Besluit Veiligheidsregio’s, waarin staat dat een rampbestrijdingsplan eens per 3 jaar moet worden
herzien en zo nodig bijgewerkt. Er is geen sprake van nieuwe risico’s. Het rampbestrijdingsplan is aangepast op organisatorische wijzigingen en wijzigingen in werkprocessen van de betrokken organisaties. Daarnaast zijn ook de leerpunten uit een eerdere oefening van het rampbestrijdingsplan meegenomen bij de herziening. Het rampbestrijdingsplan sluit hiermee beter aan bij de praktijk en de werkwijze van de hulpdiensten en crisisfunctionarissen.


 


Inzagemogelijkheid
Voordat het rampbestrijdingsplan van de Underground Gas Storage Norg door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe kan worden vastgesteld moet het plan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage worden gelegd. Het rampbestrijdingsplan ligt tijdens kantooruren ter inzage van vrijdag 2 juli tot en met vrijdag 13 augustus 2021, bij het kantoor van Veiligheidsregio Drenthe, Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen en in het gemeentehuis van Noordenveld, Raadhuisstraat 1, 9301 AA te Roden. Ook is het concept rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg digitaal te raadplegen via de website van Veiligheidsregio Drenthe (www.vrd.nl) en de website van de gemeente Noordenveld ( www.noordenveld.nl  ).


 


Zienswijzen
Gedurende de termijn waarin het concept rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen tot en met 13 augustus 2021 worden ingediend bij het bestuur Veiligheidsregio Drenthe. U kunt uw zienswijze zenden aan Bestuur Veiligheidsregio Drenthe, t.a.v. afdeling Crisisbeheersing, Postbus 402, 9400 AK Assen, onder vermelding van ‘zienswijze rampbestrijdingsplan Underground Gas Storage Norg’. Een schriftelijke zienswijze via e-mail kunt u ook richten aan: info@vrd.nl
Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via: 0592-324660 of via de email:
info@vrd.nl 


 


INFOGEDEELTE
SPORTCENTRUM DE HULLEN
Openingstijden zomervakantie
Het zwembad is van zaterdag 10 juli tot en met zondag 8 augustus gesloten. Van 9 tot en met 22 augustus zijn we weer geopend voor recreatief zwemmen. Alle groeps- en zwemlessen starten weer op maandag 23 augustus 2021. Voor meer informatie kijk op www.sportcentrumdehullen.nl .