-
Gemeentepagina Noordenveld week 23
8.Jun.2021

Gemeentepagina week 23
VERGADERING

 

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering
Op woensdag 16 juni 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie van de
gemeenteraad van Noordenveld via Teams. De vergadering begint om 19.30 uur.
Voor de agenda’s en achterliggende stukken en om mee te luisteren ga naar
www.noordenveld.nl/gemeenteraad .
(Concept) Agenda oordeelsvormende vergadering:
- Wateropgave en toekomstbestendig inrichten Norg – West;
- Verzilverlening;
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2041;
- Geslotenverklaring met camerahandhaving op de Koelenweg;
- Verbeteren rotonde Eenerstraat, Norg;
- Kadernota Grondprijzen 2022-2025;
- Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (VRD, GGD, Publiek
Vervoer, Recreatieschap;
- Herfinanciering leningenportefeuille.
U kunt inspreken op de bovengenoemde agendapunten door aan te melden voor dinsdag 15 juni 2021
via griffie@noordenveld.nl of door te bellen met: 050 – 50 27 222. Omdat de vergadering digitaal
plaatsvindt zal de verbinding met u getest worden.
De besluitvormende vergadering van de gemeente Noordenveld is op maandag 21 juni 2021. De
vergadering begint om 21:00 via Teams.
(Concept) Agenda besluitvormende raadsvergadering:
- Algemene plaatselijke verordening;
- Wateropgave en toekomstbestendig inrichten Norg-West;
- Verzilvering;
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2041;
- Geslotenverklaring met camerahandhaving op de Koelenweg;
- Verbeteren rotonde Eenerstraat Norg;
- Kadernota Grondprijzen 2022-2025;
- Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke regelingen (VRD, GGD, Publiek
Vervoer, Recreatieschap);
- Herfinanciering leningenportefeuille.
Aan het begin van de vergaderingen worden de agenda’s definitief vastgesteld. Wijziging in
bovenstaande agenda’s is tot aan het begin van de vergaderingen mogelijk. Voor vragen over deze
vergaderingen kunt u bellen of mailen met de griffie (zie bovengenoemde gegevens).

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Kerkweg 58A te Nietap, het vergroten van een woning;
- Loozeweg 13 te Peize, het vervangen van een schuurtje.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning

Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten
van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
BOUWEN (verlenging):
- Brink e.o. te Roden, Brink e.o. te Roden, archeologische begeleiding met betrekking tot
kabel- en leidingwerkzaamheden, verlengd tot 13 juli 2021.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Kappen
- Zandvoort 29 te Norg, het kappen van leilindes, 27 mei 2021.
Werken
- Schoolbrink 8 te Langelo, het aanleggen van een kikkerpoel en houtsingels, 28 mei 2021.
Bouwen / Afwijken (van rechstwege verleend)
- Schoolbrink 8 te Langelo, het oprichten van een kapschuur, 28 mei 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.
OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
De burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:
- Het organiseren van een veulenkeuring op 3 juli 2021 op en bij de manege in Norg, 27
mei 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de
overige vergunningen** kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester.
EVENEMENTENKALENDER
Voor de evenementen die in onze gemeente plaatsvinden kunt u de Evenementenkalender van de
Kop van Drenthe raadplegen via Kop van Drenthe.nl.
MELDING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat een melding
op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:

- Familie Zuidersma, Zevenhuisterweg 68, 9311 VC Nieuw Roden. De
melding is ingediend voor het verrichten van sloopwerkzaamheden op het perceel
Zevenhuisterweg 68 te Nieuw Roden waarbij een mobiele puinbreker van Loon-,
Sloop- en Grondbedrijf VOF Scholtens te Tweede Exloërmond zal worden ingezet voor
de sloop van diverse bouwwerken.
De werkzaamheden nemen 2 dagen in beslag en vinden vanaf medio week 22 plaats.
Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden
gemaakt.

 

VERKEERSBESLUITEN

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
 het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Bernhardpassage te Roden, de
meest oostelijke plek van de parkeerhaven, tegenover huisnummer 1. Door het plaatsen van
bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de
gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een specifiek voertuig. 
 het wijzigen van het kenteken van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
Riemsnijder 34 te Roden door het verwijderen van bord E6 met onderbord OB309 met de
tekst ’2-KJD-71’ en het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en voorzien van
een onderbord OB309 dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor
een specifiek voertuig.
Beide verkeersbesluiten met bijbehorende situatietekeningen zijn per 9 juni 2021 te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen bovenstaande besluiten binnen 6 weken na
dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC 
Roden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Geslotenverklaring voor motorvoertuigen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het instellen van een
geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Koelenweg te Huis ter Heide. Deze afsluiting komt
tussen huisnummers 2a en 4 en wordt voorzien van camerahandhaving op kenteken. Het
verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 9 juni 2021 te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag van
bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700
DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

ONLINE INFORMATIEAVOND 24 JUNI OVER WANDELNETWERK NOORDENVELD - FASE 1
In opdracht van de gemeente Noordenveld voert Recreatieschap Drenthe het project ‘Aanleg
wandelknooppuntennetwerk Noordenveld fase 1’ uit. Dit project voorziet in een wandelnetwerk
met genummerde knooppuntpalen in Veenhuizen, Norg, het zuidelijk deel van Peize,
omliggende dorpen en buitengebied.

 

Recreatieschap Drenthe heeft inmiddels een concept netwerk uitgestippeld samen met
natuurorganisaties, lokale partijen en inwoners. Dit concept netwerk gaat door openbaar toegankelijk
gebied en zoveel mogelijk over onverharde paden en rustige wegen. Een deel van deze wegen en
paden is in particulier bezit. Afgelopen week heeft Recreatieschap alle grondeigenaren van de wegen
en de paden in het concept netwerk aangeschreven. Aan hen is gevraagd of zij kunnen instemmen
met de aanleg van het netwerk over hun grond.
Voor de aangeschreven grondeigenaren en andere belangstellenden organiseert Recreatieschap
Drenthe samen met de gemeente op donderdag 24 juni om 19.30 uur een online
informatiebijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is uitleg te geven over de aanleg van het
wandelnetwerk en het gebruik ervan en vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan
tot en met 22 juni door een bericht te sturen naar info@recreatieschap.nl onder vermelding van ‘online
informatiebijeenkomst wandelnetwerk Noordenveld’. U ontvangt dan een deelnamelink.
Het concept netwerk is te bekijken via een link op recreatieschap.nl. Ga hiervoor naar onderdeel
Routebureau-wandelknooppuntennetwerk-wandelnetwerk Noordenveld. Het netwerk in de link is een
concept. Wanneer grondeigenaren geen toestemming verlenen wordt het netwerk aangepast en
gezocht naar alternatieve tracés.

 

HOUD PUTTEN VRIJ VAN OBSTAKELS
De putten in de straat en bij de stoepen voeren het hemelwater af bij regenbuien. Daarmee komt het
straatvuil ook mee in de putten. Om de doorstroming van de putten, ook wel kolken genoemd, te
garanderen, worden de kolken 2 keer per jaar gereinigd.
Voor de reinigingswerkzaamheden willen wij de inwoners vragen om de komende 8 weken alle putten
zoveel mogelijk vrij te houden van obstakels. Zo kan het bedrijf dat de putten schoon maakt er goed
bij en kan het hemelwater zo goed mogelijk wegstromen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de afdeling Beheer via het telefoonnummer 050 - 50
27 333.
Alvast bedankt!

 

VERKIEZING ‘MEEST TOEGANKELIJKE GEMEENTE VAN NEDERLAND’ VAN START 
Gelijkwaardigheid en toegankelijkheid zijn belangrijk voor de gemeente Noordenveld. Daarom
doen wij mee met de verkiezing 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland! Ruim 4 miljoen
Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit onderzoek blijkt dat zij vaak niet
volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
start daarom met deze verkiezing. Om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te
verbeteren. Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. Je kunt meebepalen welke
gemeente de verkiezing wint door te stemmen via www.meesttoegankelijkegemeente.nl .
Het belang van toegankelijkheid

 

Samen met ervaringsdeskundigen geeft gemeente Noordenveld uitvoering aan de Lokale Inlusie
Agenda. Zo werken we er hard aan om straten en gebouwen toegankelijk te maken. En om de
samenleving beter toegankelijk te maken, vooral voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is. Dit doen wij
bijvoorbeeld op scholen, met sport en in het café. Nog niet alle gemeenten zijn goed genoeg ingericht
voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere
beperking hebben. Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die hier aan werken.

 

Dit heeft Noordenveld al gedaan
Alle stemlocaties in Noordenveld zijn fysiek toegankelijk. Visueel beperkt stemmen is mogelijk met een
stemmal. Het openbaar vervoer is in Noordenveld goed toegankelijk. Er komen blindegeleidelijnen in
het winkelgebied van Roden. Meedoen in vrije tijd is ook enorm belangrijk en zo zijn er toegankelijke
visstijgers bij de kanovijver in Roden. Zijn parken en bossen steeds toegankelijker, mede door
verschillende scootmobielroutes. Ongeacht je beperking kan je in Noordenveld op diverse locaties
goed zwemmen en sporten! Werken aan bewustwording.

 

Breng je stem uit voor Noordenveld, en maak onze gemeente nog toegankelijker!
We horen graag hoe je gemeente Noordenveld ervaart op het gebied van toegankelijkheid. De
uitkomsten van deze verkiezing nemen wij mee in ons inclusiebeleid. Geef je stem en ervaring door
via www.meesttoegankelijkegemeente.nl .
In deze 1e ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen.
Hiervan gaan 12 gemeenten door naar de halve finale. Uit de 5 hoogst beoordeelde gemeenten wordt
vervolgens door een vakjury de meest toegankelijke gemeente van Nederland gekozen. Verder reikt
de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is.

 

KERKSTRAAT IN PEIZE AFGESLOTEN
Door groot onderhoud aan de Kerkstraat in Peize, is deze weg vanaf maandag 7 juni tot en met 23 juli
2021 afgesloten voor alle doorgaande verkeer. De klinkerverharding van de Kerkstraat heeft ernstige
oneffenheden. Door de weg te herstraten is dat euvel te herstellen. De werkvolgorde is als volgt:
1. Wegvak vanaf de Hoofdstraat tot aan de kruising Schoolstraat
2. Kruising Schoolstraat-Kerkstraat
3. Wegvak Schoolstraat-Zuurseweg.
4. Kruising Kerkstraat -Zuurseweg.
5. Als laatste wordt het voetpad in de Kerkstraat plaatselijk hersteld
Er wordt en wegomleiding ingesteld.

 

AUTOBRUG BIJ LIEVEREN AFGESLOTEN
Van maandag 14 juni tot en met 21 juli is de autobrug bij Lieveren gesloten voor doorgaand
autoverkeer. Het asfalt van deze weg en de brug wordt vervangen. De omleiding gaat via Altena en
Peize. Voor fietsers en voetgangers geldt dit niet, zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de
fietsbrug.

 

WERKZAAMHEDEN IN HEERESTRAAT-NOORD VAN START
Winkels blijven bereikbaar!
Vanaf 7 juni beginnen de werkzaamheden in het kader van de Centrumontwikkeling Roden aan de
Heerestraat/Wilhelminastraat. Dit doen we in fasen, zodat het centrum aantrekkelijk blijft om te
winkelen. We beginnen 7 juni in de Heerestraat Noord en de werkzaamheden zijn voor 1 september
2021 klaar. Het vervolg start in januari 2022. Dan beginnen we met de werkzaamheden in de
Heerestraat-Midden en Zuid en de Wilhelminastraat. Deze werkzaamheden duren tot en met juli 2022.

 

EVEN VOORSTELLEN
In opdracht van de gemeente Noordenveld gaat Roelofs Infra & Milieu werkzaamheden uitvoeren in
het centrum van Roden. Kortgeleden is de gunning van de gemeente Noordenveld ontvangen.
We zijn gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden.
De bewoners en winkeliers in het centrum van Roden zijn op de hoogte gebracht via een
informatiebrief, waarin de geplande werkzaamheden zijn omschreven. We zien het als onze taak om
de winkeliers en bewoners, maar ook het winkelend publiek zo goed mogelijk te informeren over wat
we precies gaan doen, wanneer we het gaan, hoelang de werkzaamheden gaan duren en welke
maatregelen we hebben genomen om hinder te voorkomen.
De volgende stappen zijn genomen om iedereen op korte termijn zo goed mogelijk te informeren:
- Versturen van een informatiebrief voor winkeliers en bewoners van het centrum van Roden.
- Persoonlijke gesprekken met de winkeliers waar de werkzaamheden direct voor de deur
plaatsvinden in de Heerestraat Noord.
- Projectinformatie is te vinden op de website van gemeente Noordenveld:
www.onvoorstelbaarroden.nl/projecten/heerestraat-wilhelminastraat
- Projectinformatie is te vinden op onze Roelofs app.

 

Wanneer u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn, kunt u gebruik maken van de aangeboden
communicatiekanalen, zoals de projectwebsite en projectapp. Daarnaast kunt ons ook altijd
aanspreken op het werk of telefonisch contact opnemen.
Contactgegevens
Projectleider: Freddy Meulman - 06 51 14 37 86 
Omgevingsmanager: Dick van der Sluis - 06 22 45 37 03
DUURZAAMHEID IN HET PROJECT
De gemeente Noordenveld heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is in
de herinrichting vertaald naar een wens om het project zo duurzaam mogelijk te realiseren. Evenals
de gemeente Noordenveld hechten we ook veel waarde aan duurzaam en klimaatneutraal
ondernemen.
We hebben invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente om zoveel mogelijk gebruik te maken
van elektrische machines. Wanneer deze machines niet beschikbaar zijn, maken we gebruik van
moderne machines, die gebruik maken van HVO-100 brandstof. Dit type dieselbrandstof is
geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval. Het gebruik van
HVO100 diesel biedt veel voordelen op het gebied van duurzaamheid, zoals CO 2 -reductie tot wel 90%
en een lagere uitstoot van overige schadelijke emissies.
Toezichthouder gemeente Noordenveld
De toezichthouder namens de gemeente is Matthijs van der Werf. Hij is bereikbaar via
matthijs.vanderwerf@plann-ing.nl  of via 06 83 87 77 98.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.