Gemeentepagina week 22
VERGADERINGEN


 


Agendacommissie
Op woensdag 2 juni 2021 vergadert de agendacommissie om 19.00 uur via Teams. In deze
vergadering komen de concept agenda’s van de vergaderingen van juni aan de orde. De agenda is de
vinden op www.noordenveld.nl/gemeenteraad
Presidium
Op woensdag 2 juni 2021 vergadert het presidium vanaf 19.30 uur via Teams. Deze agenda vindt u
ook op www.noordenveld.nl/gemeenteraad.
Beide vergaderingen kunt u meeluisteren via bovengenoemde website.
Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@noordenveld.nl of bellen met 050 – 50 27 222


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
OmgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen
- Hoofdweg 37 te Roderesch, het plaatsen van rode dakpannen;
- Elzenlaan 5 te Peize, het plaatsen van een dakkapel;
- Veldweg 10 te Nieuw-Roden, het oprichten van een woning.
Bouwen / Werken
- Schipdijk, Sectie I perceelnummer 1468 te Peize, het oprichten van een kapschuur en
plaatsen van keerwanden.
Bouwen / Uitrit
- Haarveld kavel 12 te Roden, het oprichten van bedrijfsunits met woonruimte en het aanleggen van een uitrit.
Bouwen / Afwijking
- Langewijk 15 te Nieuw-Roden, het plaatsen van een 2e mantelzorgunit.
Afwijking
- Vlasveen 9 te Roden, het afwijken van het bestemmingsplan.
Kappen
- Oosterduinen C 6 te Norg, het kappen van een eikenboom.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Bouwen
- Madelief 13 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 21 mei 2021;
- Hoofdstraat 22 te Peize, het wijzigen van de voorgevel, 21 mei 2021.
Bouwen / Afwijking
- Westeinde 1 te Leutingewolde, het oprichten van een boerderij en stal, 25 mei 2021.


Bouwen buiten behandeling gesteld
- Brinkstraat 1 A te Norg, het vervangen van het rietdak door een schroefdak en vernieuwen van de dakkapel, 20 mei 2021.
Afwijking
- Kadastraal bekend Peize, sectie O, nummer 8 en sectie I, nummer 1573, het vervangen/verplaatsen van de afsluiterlocatie S-4481 Schipdijk, 20 mei 2021.
- Zuidenveld 40 te Roden, het vergroten van de woning in afwijking van het bestemmingsplan, 25 mei 2021.
Uitrit
- Beukenlaan 36 te Nieuw-Roden, het aanleggen van een uitrit, 20 mei 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van
een gehandicaptenparkeerplaats aan de Kaalakkers te Peize ter hoogte van huisnummer 6.
Dit wordt gedaan door het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) en voorzien
van een onderbord dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een
specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening staat op
www.officielebekendmakingen.nl 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag
van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109,
9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden
geheven.


 


MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend
de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
- Vlasveen ong. te Roden (nieuwe kavel, huisnummer nog niet bekend).
De melding is gedaan in verband met het oprichten en in werking hebben van een
worstendraaierij.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.


 


KENNISGEVING
Besluit verlenen omgevingsvergunning beperkte milieutoets (reguliere procedure).
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend dat het
de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) heeft verleend:
- Hoofdstraat 21, 9321 CC Peize: een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het
installeren van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70
kW of groter bij een zorgcentrum, verzenddatum besluit: 21 mei 2021, zaaknummer 781317.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn inzien in het
gemeentehuis tijdens de openingsuren. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken
na verzenddatum van het besluit bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd
bezwaarschrift. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de
vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft
en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt
ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.


 


KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN
Roden
- 1 eik op een gemeentelijke houtwal aan de Borglaan ter hoogte van de aula in Roden;
- 4 essen in de gemeentelijke berm aan de Cloese ter hoogte van huisnummer 33 in Roden;
- 1 es op het gemeentelijke gazon aan de voorzijde van de Klencke 34 in Roden;
- 1 es op het gemeentelijk gazon aan de achterzijde van de Klencke 34 in Roden;
- 1 lijsterbes in het gemeentelijke plantsoen aan de Nijenrode ter hoogte van huisnummer 2 in Roden;
- 5 haagbeuken aan het gemeentelijke fietspad tussen de Slotlaan te Roden en de Paulus Potterstraat in Nietap;
- 1 appelboom op het gemeentelijke gazon aan de achterzijde van Dingspil ter hoogte van huisnummer 17 in Roden;
- 1 els in het gemeentelijke plantsoen aan de Kievitsbloem tegenover huisnummer10 in Roden;
- 1 eik aan het gemeentelijke zandpad op de houtwal ter hoogte van Windgat 1 in Roden;
- 1 berk in het gemeentelijke plantsoen naast Madelief 13 in Roden;
- 1 conifeer naast museum kinderwereld Brink 31 in Roden.
Nieuw-Roden
- 1 eik in de gemeentelijke berm bij het fietspad aan de Zevenhuisterweg ter hoogte van huisnummer 92 in Nieuw-Roden.
Nietap
- 2 beuken in de gemeentelijke berm aan de Natuurschoonweg ter hoogte van huisnummer 28 in Nietap.
Peize
- 1 eik in de gemeentelijke berm aan de Oude Paardendijk ter hoogte van huisnummer 3 in
Peize;
- 1 beuk in de gemeentelijke berm aan de Zuurscheweg ter hoogte van huisnummer 6 in Peize;
- 1 meidoorn in de gemeentelijke berm aan de Oosterweg ter hoogte van huisnummer 10 in
Peize;
- 1 beuk in de gemeentelijke berm aan de Altenaweg ter hoogte van huisnummer 1 in Peize;
- 1 beuk in de gemeentelijke berm aan de Altenaweg ter hoogte van huisnummer in Peize;
- 3 beuken in de gemeentelijke berm aan de Lieverseweg tussen huisnummer 17 en 26 in
Peize;
- 1 linde in de gemeentelijke berm aan de Boerlaan voor huisnummer 13 in Peize;
- 1 beuk in de gemeentelijke berm aan de Boerlaan ter hoogte van huisnummer 22 in Peize;
- 1 eik in de gemeentelijke berm aan de Boerlaan ter hoogte van huisnummer 27 in Peize;
- 1 beuk in de gemeentelijke berm aan de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 32 in Peize;


Veenhuizen
- 2 kastanjes op het gemeentelijke gazon aan de Pastoorserf achter het hertenkampje in Veenhuizen;
- 1 berk op het gemeentelijke gazon aan de Hoofdweg tegenover huisnummer 15 in  Veenhuizen;
- 1 eik aan de zandweg Meidoornlaan aan het stuk zandweg tussen de Esweg en de Kerklaan;
- 1 eik in de gemeentelijke berm aan de Ds. Germsweg dicht bij de Bergveenweg in Veenhuizen.
Een
- 1 eik in de gemeentelijke berm aan de Vennootsweg ter hoogte van huisnummer 11 in Een.
Huis ter Heide
- 5 eiken in de gemeentelijke berm aan de Koelenweg tussen huisnummer 9 en 4 te Huis ter Heide.
Westervelde
- 2 eiken in de gemeentelijke berm aan het Westeind ter hoogte van huisnummer 30 te Westervelde.