Gemeentepagina week 19
RAADSBESLUITEN


 


De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn vergadering van maandag 3 mei 2021 de onderstaande besluiten genomen:
- Benoeming plaatsvervangend raadscommissielid: de heer H. Buist benoemd;
- Benoeming rekenkamercommissielid: mevrouw C.H. Stille benoemd;
- Ontslag en benoeming ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Noordenveld: de heer
W.F.C. Damman eervol ontslagen als ambtelijk secretaris en mevrouw H.W.T. Johannes-Wolters benoemd als ambtelijk secretaris;
- Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening: besluit is aangehouden tot de volgende besluitvormende vergadering;
- Oosterveld Chw bestemmingsplan fase 2 en 3: het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en de beleidsregel beeldkwaliteit Oosterveld fase 2 en 3 ongewijzigd vastgesteld;
- Aankoop gronden Woonborg Hoek Kanaalstraat Wilhelminastraat Roden: een krediet van
€ 170.000,- voor de verwerving van grond en onderzoekskosten voor de ontwikkeling van de hoek Kanaalstraat/Wilhelminastraat beschikbaar gesteld;
- Vestiging voorkeursrecht in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in de Oksel Roden: voor een periode van maximaal 3 jaren, de percelen die liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe in Roden aan gewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn;
- Einduitspraak RvS bestemmingsplan Herontwikkeling locatie vluchtheuvel Norg: de wijziging naar aanleiding van de einduitspraak van de Raad van State in het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Vluchtheuvel, Norg vastgesteld;
- Motie van afkeuring (VVD en LGN) inzake gevoerd beleid rond bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vluchtheuvel, Norg: de motie is verworpen;
- Motie bestrijding schadelijke (berm) planten (VVD): de motie wordt aangehouden;
- Motie Renovatie zwembad Veenhuizen (Gemeentebelangen en CDA): verzoekt het college om gelden in 2021 beschikbaar te stellen benodigd voor de renovatie zwembad Veenhuizen. De financiering is aangepast en uiterlijk 16 juni wordt een raadsvoorstel met het dictum van de motie aan de raad voorgelegd zowel oordeelsvormend als besluitvormend.
De volledige besluiten, amendementen en moties vindt u onder deze vergadering in het Raadsinformatiesysteem op www.noordenveld.nl/gemeenteraad. Voor vragen over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl of bellen met 050 5027222


 


VERGADERING
(Extra) Oordeelsvormende vergadering
Op maandag 17 mei 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie van de gemeenteraad via Teams. De oordeelsvormende vergadering begint om 20.00 uur. Voor de agenda (aanvangstijdstip) en achterliggende stukken en om mee te luisteren ga naar
www.noordenveld.nl/gemeenteraad .
Agenda oordeelsvormende vergadering:
- Inbreidingslocaties gemeente Noordenveld;
- Roden Zuid: opgaven en ambities.


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen:
- Oosterduinen B 32 te Norg, het oprichten van een recreatiewoning;
- de Klencke 18 te Roden, het vergroten van de overkapping/schuur;
- Veenhuizerweg 17 te Een, het tijdelijk plaatsen van een woonunit;
- Eenerstraat 53 te Norg, het plaatsen van een schutting.


Uitrit:
- Jachtlaan 24 te Roden, het verbreden van een uitrit.
Kappen:
- Markeweg 8 te Steenbergen, het kappen van 9 dennen.


 


VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste 6 weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
BOUWEN:
- Jan Fabriciuslaan 3 te Roden, het aanbrengen van isolatie en gevelbekleding, verlengd tot 12 juni 2021.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen:
- Zwaluwstraat 20 te Norg, het plaatsen van een dakkapel, 28 april 2021;
- Bergakker 23 te Norg, het oprichten van een fietsenhok, 28 april 2021;
- Albertsbaan 14 te Roden, het tijdelijk aanbrengen van gevelreclame, 29 april 2021;
- Bergakker 35 te Norg, het oprichten van een garage, 29 april 2021;
- Zandvoort 17 te Norg, het plaatsen van een dakopbouw, 29 april 2021;
- Ds. Germsweg 3 te Veenhuizen, het wijzigen van de zijgevel van de woning, 30 april 2021;
- Hoofdstraat 28 te Roderwolde, het plaatsen van een dakkapel, 30 april 2021;
- Camphuysen 10 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 3 mei 2021;
- Kamplaan 10 te Roden, het realiseren van een nokverhoging, 3 mei 2021.
Uitrit:
- Burg. Bloemersstraat 1 tot en met 36 te Nieuw-Roden, het aanleggen van uitritten, 29 april 2021.
Milieu:
- Albertsbaan 14 te Roden, het niet hoeven plaatsen van een vetafscheider bij de Jumbo Supermarkt, 29 april 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


BESTEMMINGSPLAN HERONTWIKKELING LOCATIE VLUCHTHEUVEL, NORG
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 mei 2021 het bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Vluchtheuvel, Norg opnieuw heeft vastgesteld. De vaststelling vindt plaats naar aanleiding van de einduitspraak van de Raad van State naar aanleiding van een ingediend beroep. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen de zone waar bedrijven uit milieucategorie 1 zijn toegestaan met 5 meter uit te breiden.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt samen met het eerdergenoemde bestemmingsplan en bijbehorende stukken met ingang van 13 mei 2021 tot en met 23 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl .
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij nog niet aan het
geding deelnemen kunnen met ingang van 13 mei 2021 tot en met 23 juni 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.


 


VESTIGING VOORKEURSRECHT GEMEENTE NOORDENVELD
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de
gemeenteraad van de gemeente Noordenveld op 3 mei 2021 heeft besloten de percelen op grond die
liggen tussen de Maatlanden en De Zulthe te Roden, zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende tekening en perceellijst, aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15,
24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Dit met de aantekening dat deze percelen in ieder geval de
afgelopen 2 jaren niet zijn aangewezen op grond van een van de mogelijkheden die de Wvg biedt.
Het besluit van de gemeenteraad op grond van artikel 5 Wvg heeft een geldingsduur van maximaal 3
jaren.
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken, bevattende de tekening en de perceellijst met kadastrale
aanduidingen, oppervlakten en namen van eigenaren en zakelijk gerechtigden en overige relevante gegevens ligt vanaf 6 mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Reguliere openingstijden van het
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Voor afspraken buiten kantooruren kunt u contact opnemen met Ate Kooistra via telefoonnummer 050 – 50 27 222. Wanneer er op dat moment nog (gemeentelijke) coronamaatregelen van kracht zijn zal het inzien op afspraak moeten plaats vinden.
Het besluit van de gemeenteraad wordt beschouwd als een besluit waarop de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Belanghebbenden kunnen met ingang van 6 mei 2021 gedurende de termijn van 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
d. de gronden van bezwaar.
Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat dit besluit intussen onherstelbare gevolgen heeft. Met het oog hierop kan degene die bezwaar heeft gemaakt een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is vereist dat er gelet op de bij het besluit betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen (sector Bestuursrecht), Postbus 150, 9700 AD Groningen. Aan de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.


 


INFOGEDEELTE
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
 
Gemeentehuis en Brengstation
Het gemeentehuis en brengstation zijn gesloten op:
Hemelvaartsdag               13 mei  
                                         14 mei is het gemeentehuis ook gesloten
2e Pinksterdag                  24 mei
 
 
GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, wordt geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
daarna op 15 mei geleegd. De PMD zakken worden op woensdag 19 mei opgehaald.


Op pinkstermaandag, 24 mei, wordt ook geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
voorafgaand op 22 mei geleegd. De PMD zakken worden op vrijdag 21 mei opgehaald.