-
Gemeentepagina Noordenveld week 18
3.May.2021

Gemeentepagina week 18

 

VERGADERINGEN
Agendacommissie
Op woensdag 12 mei 2021 vergadert de agendacommissie. De vergadering begint om 19.00 uur en is
digitaal (via Teams). In deze vergadering komen de concept agenda’s van de vergaderingen van 26
mei aan de orde. Vanaf 7 mei is de agenda te vinden in het raadsinformatiesysteem:
www.noordenveld.nl/gemeenteraad 

 

Presidium
Op woensdag 12 mei vergadert het presidium vanaf 19.30 uur. Deze vergadering vindt digitaal plaats
via Teams. De agenda vindt u vanaf 7 mei in het raadsinformatiesysteem (zie hierboven).
Beide vergaderingen kunt u meeluisteren via het raadsinformatiesysteem.
Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl  of bellen met 050 – 50 27 222

 

Extra Oordeelsvormende vergadering
Op maandag 17 mei 2021 is de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie van de gemeenteraad van Noordenveld via Teams. De oordeelsvormende vergadering begint (vooralsnog) om 20.00 uur. Voor de agenda (aanvangstijdstip) en achterliggende stukken en om mee te luisteren
ga naar www.noordenveld.nl/gemeenteraad .
Agenda oordeelsvormende vergadering:
 Inbreidingslocaties gemeente Noordenveld;
 Roden Zuid: opgaven en ambities
U kunt inspreken op de bovengenoemde agendapunten door u vóór dinsdag 11 mei aan te melden via griffie@noordenveld.nl  of bellen met: 050 – 50 27 222.

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen:
- Okster 56 te Roden, het plaatsen van een tuinhuisje;
- Havezathenlaan 81 te Roden, het realiseren van een muurdoorbraak (tussen keuken en woonkamer);
- Roderweg 9 te Nieuw-Roden, het oprichten van een schuur (vervangende nieuwbouw);
- Matsloot 3 R11 te Matsloot, het plaatsen van een schuurtje en veranda;
- Oosterduinen D 131 te Norg, het oprichten van een recreatiewoning;
- Sieland 4 te Roden, het vergroten van de woning;
- de Pol 15 te Peize, het plaatsen van tuinmuurtjes.

 

VERLENGING BESLISTERMIJN
Krachtens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Werken/bouwen/afwijking
- Hornweg te Peize, kadastraal Peize sectie I nummer 1709, het aanleggen van een voedselbos en poel, het graven van een sloot en plaatsen van een zeecontainer, verlengd tot 3 juni 2021.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:
Bouwen ingetrokken
- Scheidingsweg 28 e Een-West, het oprichten van een schuur, 22 april 2021.
Bouwen
- Hoofdweg 22 te Veenhuizen, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de garage; 23 april 2021;
- Groningerweg 88 te Peize, het plaatsen van dakkapellen, 26 april 2021.
Bouwen/afwijking
- Hospitaallaan 17 te Veenhuizen, het oprichten van een schuur, 23 april 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

VERKEERSBESLUIT
Aanwijzen en instellen van een gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Wijnbergstraat te Roden, de meest noordwestelijke plek van de parkeerhaven, tegenover huisnummer 11, door middel van het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) conform bijlage I van het RVV 1990 en voorzien van een onderbord dat aanduidt dat de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een specifiek voertuig. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 29 april 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
 
Gemeentehuis en Brengstation
Het gemeentehuis en brengstation zijn gesloten op:
Bevrijdingsdag                 woensdag 5 mei
Hemelvaartsdag               donderdag 13 mei  
                                       vrijdag 14 mei is het gemeentehuis ook gesloten
2e Pinksterdag                 maandag 24 mei
 
 
GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, wordt geen afval opgehaald. De papier- of restafval container wordt op de
zaterdag daarna, 8 mei, geleegd.
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, wordt geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
daarna op 15 mei geleegd. De PMD zakken worden op woensdag 19 mei opgehaald.
Op pinkstermaandag, 24 mei, wordt ook geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
voorafgaand op 22 mei geleegd. De PMD zakken worden op vrijdag 21 mei opgehaald.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.