Gemeentepagina week 17


 


VERGADERINGEN
Agendacommissie
Op woensdag 12 mei 2021 vergadert de agendacommissie. De vergadering begint om 19.00 uur en is
digitaal via Teams. In deze vergadering komen de concept agenda’s van de vergaderingen van 26
mei aan de orde. Vanaf 7 mei is de agenda te vinden in het raadsinformatiesysteem:
www.noordenveld.nl/gemeenteraad 
Presidium
Op woensdag 12 mei vergadert het presidium vanaf 19.30 uur. Deze vergadering vindt digitaal plaats
via Teams. De agenda vindt u vanaf 7 mei in het raadsinformatiesysteem (zie hierboven).
Beide vergaderingen kunt u meeluisteren via het raadsinformatiesysteem.
Voor vragen over deze vergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@noordenveld.nl  of bellen met 050 – 50 27 222


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Bouwen:
- Grootveenweg 31 te Norg, het plaatsen van een dakkapel;
- Brink 6 te Roden, het plaatsen van een carport;
- Woldzoom 35 te Roden, het veranderen van de gevel en het plaatsen van een carport;
- Scheidingsweg 28 te Een-West, het oprichten van een schuur;
- Amerika 10 R100 te Een, het oprichten van een chalet (vervangende nieuwbouw);
- Stinsenweg 20 A te Roden, het verplaatsen van de pui;
- Molenweg 1 te Roden, het oprichten van een kindcentrum;
- Ds. Germsweg 3 te Veenhuizen, het wijzigen van de zijgevel van de woning;
- Hoofdstraat 28 te Roderwolde, het plaatsen van een dakkapel;
- Boersma's Pad 6 te Norg, het plaatsen van een dakkapel;
- Vlasveen 32 te Roden, het oprichten van een woning met bedrijfsruimte.
Afwijking:
- Zuidenveld 40 te Roden, het vergroten van de woning in afwijking van het bestemmingsplan.


 VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Kappen:
- Schapenweg 1 te Nietap, het kappen van een beuk met herplantplicht, 15 april 2021.
Bouwen/afwijking:
- Markeweg 17 te Steenbergen, het tijdelijk realiseren van woonruimte op het terrein, 16 april 2021;
- Schepenlaan 9 te Roden, het plaatsen van een dakopbouw, 20 april 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan
voor te bereiden voor de herontwikkeling van voormalige CBS De Regenboog, aan de
Schoolstraat 3 in Een.
Dit is een vooraankondiging. Dat betekent dat op dit moment geen stukken ter inzage worden
gelegd. Het is nog niet mogelijk om zienswijzen over dit onderwerp naar voren te brengen.
Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies over dit
voornemen uit te brengen.
 


Zodra de plannen gereed zijn om ter inzage te worden gelegd, kunt u dit lezen via de
gemeentelijke website www.noordenveld.nl/terinzage en op www.officielebekendmakingen.nl.
Op dat moment is het ook mogelijk om een reactie op de plannen te geven.


 


INFOGEDEELTE
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Gemeentehuis en Brengstation
Het gemeentehuis en brengstation zijn gesloten op:
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaartsdag 13 mei


14 mei is het gemeentehuis ook gesloten


 


2e Pinksterdag 24 mei
GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, wordt ook geen afval opgehaald. De papier- of restafval container wordt op
de zaterdag daarna, 8 mei, geleegd.
Op Hemelvaartsdag, 13 mei, wordt ook geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
daarna op 15 mei geleegd. De PMD zakken worden op woensdag 19 mei opgehaald.
Op pinkstermaandag, 24 mei, wordt ook geen afval opgehaald. De GFT- container wordt de zaterdag
voorafgaand op 22 mei geleegd. De PMD zakken worden op vrijdag 21 mei opgehaald.