Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het
gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl .ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Uitrit
- Produktieweg 4 te Roden, het verbreden van een uitrit;
- de Hunenborg 30 te Roden, het verbreden van een uitrit.
Bouwen
- Schepenlaan 9 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;
- Haarveld kavel 9 b te Roden, het oprichten van een bedrijfshal;
- Meerweg 8 te Nietap, het oprichten van een schuur;
- Oosterduinen D 61 te Norg, het vergroten van een recreatiewoning.
Kappen
- Oosterduinen A 11 te Norg, het kappen van 16 bomen.
Milieu
- Lieverseweg 30 te Peize, het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten.
Afwijking
_ J. P. Santeeweg 100 te Nietap, het wijzigen van de bestemming naar wonen.VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN


Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Werken
- Borglaan 7 te Roden, het aanleggen van een kunstgrasveld, 22 februari 2021.
Bouwen
- Vijverstraat 45 te Peize, het aanpassen van de zijgevel en het verkleinen van het
keukenraamkozijn, 19 februari 2021.
Bouwen vergunningsvrij
- Peter van der Veldelaan 8 te Roden, het realiseren van een berging/tochtportaal aan
de achtergevel, 18 februari 2021.
Bouwen/Uitrit
- Polakker 7 te Norg, het oprichten van een woning en het aanleggen van een uitrit, 18
februari 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend
de volgende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben
ontvangen:
- Zeller USA Cars, Produktieweg 24A, 9301ZS in Roden. De melding heeft betrekking
op het oprichten van het bedrijf;
- Jumbo Supermarkten B.V., Albertsbaan 14, 9301 AZ Roden. De melding heeft
betrekking op het oprichten van een tijdelijke supermarkt.
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts
een wettelijk verplichte bekendmaking.ONTWERP BELEIDSREGELS OOSTERVELD FASE 2 EN 3
In het Chw bestemmingsplan Oosterveld fase 2 en 3 wordt gewerkt met een aantal open
normen. Ter uitvoering van deze open normen zijn beleidsregels opgesteld, waarin is
aangegeven hoe deze open norm wordt getoetst. De beleidsregels gaan over de
beeldkwaliteit van de woningen (welstand) en de openbare ruimte en landschappelijke
inpassing.


 


De beleidsregels liggen met ingang van 4 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt
de stukken raadplegen op https://noordenveld.nl/ter-inzage . Mocht u hiertoe niet in de
gelegenheid zijn dan kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1
te Roden. Hiervoor maakt u dan een afspraak met een medewerker van het team Ruimte.
Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over de beleidsregels geven. Schriftelijk kunt u uw zienswijze richten aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9400 AC Roden.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Ruimte via het
telefoonnummer 14 050.
Zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van de beleidsregels.


 


BESTEMMINGSPLAN ‘VEEGPLAN BUITENGEBIED NOORDENVELD’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening bekend, dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor:
Het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied en het herstellen van
onvolkomenheden in het plan. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen in het plan opgenomen.


 


VOORAANKONDIGING ONTWERPPLAN LANGEWIJK 6 TE NIEUW-RODEN
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening bekend, dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor het
wijzigen van de bestemming ten behoeve van het vernieuwbouwen van een woonboerderij
aan de Langewijk 6 te Nieuw -Roden.


 


Dit is een vooraankondiging. Dat betekent concreet dat er nog geen mogelijkheid is om
zienswijzen naar voren te brengen. Zodra de plannen gereed zijn om ter inzage te worden
gelegd, kunt u dit lezen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl  en
www.officielebekendmakingen.nl . Op dat moment is het ook mogelijk om een reactie op de
plannen te geven. De verwachting is dat het ontwerpplan na de zomer van 2021 ter inzage
wordt gelegd.