-
Gemeentepagina Noordenveld week 8
22.Feb.2021

Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het
gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl .

 

 

ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:

 

Bouwen
- Henri Dunantplantsoen 7 te Roden, het plaatsen van een schuifpui in de voorgevel;
- Borglaan 7 te Roden, het verplaatsen van lichtmasten;
- Markiezenhof 18 te Roden, het realiseren van een slaap/werkkamer op de garage;
- Albertsbaan 14 te Roden, het plaatsen van een gaskoeler op het dak;
- Reeweg 2 te Norg, het plaatsen van een dakkapel.

 

Afwijking
- Albertsbaan te Roden, het tijdelijk plaatsen van containers en toiletunits tijdens de inrichting van de (tijdelijke) Jumbo.

 

Kappen
- Oosterduinen Z 49 te Norg, het kappen van een douglasspar.

 

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:

 

Bouwen/Afwijking
- Hoofdstraat 66 te Roderwolde, het vergroten van de woning, 15 februari 2021.
Werken, vergunningsvrij
- Vossegatsweg 5 te Peize, het aanleggen van zwemvijver, 16 februari 2021.
Uitrit
- Jachtlaan 13 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 16 februari 2021.
Uitrit rectificatie
- Nijlandsakker 4 te Norg, het aanleggen van een uitrit , 21 december 2021, (was gepubliceerd als Bergakker 1 te Norg.)
Bouwen
- Nijlandsakker 3 te Norg, het oprichten van een woning, 16 februari 2021;
- Andries Turksemalaan 25 te Nieuw-Roden, het oprichten van een woning, 16 februari 2021;
- Smeulerhof 48 te Veenhuizen, het veranderen van de gevels, 12 februari 2021;
- Ripperdalaan 4 te Peize, het vergroten van de woning, 11 februari 2021;
- Spechtstraat 8 te Norg, het plaatsen van een dakkapel, 11 februari 2021;
- Groningerweg 76 te Peize, het plaatsen van een dakkapel, 11 februari 2021.
Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

 

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van
twee parkeerplaatsen aan de Loozeweg te Peize, aan de noordzijde van de parkeerhaven
nabij huisnummer 11, als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van
elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats wordt daadwerkelijk ingericht als oplaadplaats voor
elektrische voertuigen. De tweede wordt ingericht als hiervoor behoefte bestaat. Dit wordt
kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord ‘opladen
elektrische voertuigen’. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 24
februari 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van
twee parkeerplaatsen aan de Ingenieur Mentropweg te Veenhuizen, aan de zuidzijde van de
parkeerhaven nabij huisnummer 50, als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het
opladen van elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats wordt daadwerkelijk ingericht als
oplaadplaats voor elektrische voertuigen. De tweede wordt ingericht als hiervoor behoefte
bestaat. Dit wordt kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord
‘opladen elektrische voertuigen’. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is
vanaf 24 februari 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl

 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van
twee parkeerplaatsen aan de Weverij te Veenhuizen, aan de zuidzijde van de parkeerhaven
nabij Wagenmaker 9, als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van
elektrische voertuigen. Eén parkeerplaats wordt daadwerkelijk ingericht als oplaadplaats voor
elektrische voertuigen. De tweede wordt ingericht als hiervoor behoefte bestaat. Dit wordt
kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van bord E4 met onderbord ‘opladen
elektrische voertuigen’. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 24
februari 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl


Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten binnen zes weken na
dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden
aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus
109, 9300 AC Roden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te
bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Daarnaast kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA
Groningen. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

 

 

 

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.