Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het
gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl .


 


ONTVANGEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:
Brandveilig gebruik
- Eenerstraat 65 te Norg, het brandveilig gebruiken van het pand.
Bouwen
- de Streek 24 te Peize, het oprichten van een berging met een zithoek;
- Oosterweg 7 te Peize, het plaatsen van een broeikas;
- Wilhelminastraat 20 te Roden, het veranderen van de gevel (gewijzigd uitvoeren);
- Vrieserweg 4 te Peize, het veranderen van de gevel.
Werken
- Vossegatsweg 5 te Peize, het aanleggen van een zwemvijver.


 


VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Volgens artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen
burgemeester en wethouders de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning
eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. Burgemeester en wethouders hebben
besloten van die mogelijkheid gebruik te maken en de beslistermijn te verlengen voor:
Bouwen/Uitrit
- Bergakker 2 te Norg, het oprichten van een woning en het aanleggen van een uitrit,
verlengd tot 29 maart 2021.
Bouwen
- Juffrouw Clewitsstraat 8 te Roden, het oprichten van een carport (legalisatie), verlengd tot 22 maart 2021.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:
Afwijking
- Hoofdstraat 13 A te Peize, het realiseren van een tapasrestaurant, 2 februari 2021.
Kappen
- Oosterduinen Z 22 te Norg, het kappen van 2 grove dennen, een douglasspar en een
esdoorn, met herplantplicht, 8 februari 2021;
- Oosterduinen D 61 te Norg, het kappen van 7 grove dennen, 5 fijnsparren en 6
coniferen, met herplantplicht, 8 februari 2021;
- Molenveenweg 14 te Norg, het kappen van 4 grove dennen en 2 fijnsparren, met
herplantplich, 8 februari 2021;
- Meerweg 16 te Nietap, het kappen van een eik en een beuk, met herplantplicht, 4 februari 2021;


- Kerklaan 56 te Veenhuizen, het kappen van een es, met herplantplicht, 4 februari 2021.
Kappen geweigerd
- Smeerveensedijk 1 te Peize, het kappen van 3 eiken, 9 februari 2021.
Uitrit
- Polakker 3 te Norg, het aanleggen van een uitrit, 9 februari 2021;
- Camphuysen 6 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 9 februari 2021;
- Camphuysen 8 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 9 februari 2021;
- Polakker 4 te Norg, het aanleggen van een uitrit, 4 februari 2021.
Bouwen/Uitrit/Afwijking
- Nijverheidsweg 2 te Roden, het veranderen van de gevels, aanbrengen gevelreclame
en het aanleggen van een uitrit, 3 februari 2021.
Werken/Kappen
- de Horst 12 te Peize, het kappen van 3 berken en aanleggen van een bosplan en een
hoogstamfruit boomgaard, 8 februari 2021.
Werken
- Bovenland te Roderwolde kadastraal bekend Roden sectie Q, nummer 254, het
ophogen van het perceel, 5 februari 2021.
Bouwen vergunningsvrij
- Weth. Deodatusplantsoen 7 te Roden, het wijzigen van je gevel, 8 februari 2021;
- Meester Apothekerstraat 13 te Roden, het gewijzigd uitvoeren van een reeds
verleende vergunning voor het plaatsen van een carport, 5 februari 2021.
Bouwen
- Oude Velddijk 20 te Peize, het vergroten van de woning, 5 februari 2021;
- Polakker 6 te Norg, het oprichten van een woning, 9 februari 2021;
- Achterstekamp 16 te Roden, het plaatsen van een dakopbouw, 9 februari 2021;
- Johannus. Vermeerstraat 10 te Nietap, veranderen en vergroten van de woning, 8
februari 2021;
- Poolswijk 12 te Nieuw-Roden, het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (nok hoger), 5 februari 2021;
- Amerika 2 te Een, het plaatsen van zonnepanelen, 5 februari 2021;
- Zuster Kleveringastraat , Esrank, te Peize, het veranderen van de gevel, 4 februari 2021;
- Eikenlaan 10 te Nieuw-Roden, het vergroten van de woning, 4 februari 2021;
- Kerkstraat 23 te Peize, het verbouwen van de woonboerderij, 4 februari 2021;
- Bommelier 2 te Peize, het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning
voor het oprichten van een woning, 3 februari 2021.
Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het verplaatsen van
de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Burgemeester Bushoffstraat nummer 12 naar
Roderweg 86 te Nieuw-Roden. En het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de Burgemeester Bushoffstraat, nabij huisnummer 12, te Nieuw-Roden door
middel van het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met de tekst “NZ-469-N”.
Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 17 februari 2021 te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl;


 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het aanwijzen van
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de Rozenhof (meest zuidelijke plek van de
parkeerhaven) nabij huisnummer 57 te Roden door middel van het plaatsen van bord E6
(gehandicaptenparkeerplaats) met de tekst “65-PT-TT”. Het verkeersbesluit met bijbehorende
situatietekening is vanaf 17februari 2021 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na dag
van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109,


9300 AC Roden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en het volgende bevatten: naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 DA Groningen. Voor
het verzoek zal griffierecht worden geheven.


 


AANWIJZING INTERFERENTIEGEBIED BODEMENERGIESYSTEMEN OOSTERVELD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij hebben besloten
dat:
1. het plangebied Norg Oosterveld is aangewezen als interferentiegebied;
2. het bodemenergieplan Oosterveld is vastgesteld.
Het voorgenomen besluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Met het aanwijzen van interferentiegebieden wordt het principe van ‘wie het eerst komt, die het eerst
pompt’ doorbroken. Nu is er voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een vergunning nodig.
Hierbij moet worden voldaan aan de regels uit het bodemenergieplan. Hiermee is geborgd dat bij de
aanleg rekening wordt gehouden met toekomstige bodemenergiesystemen binnen het gebied.
Inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u van 16 februari tot en met 31 maart inzien via
www.officiëlebekendmakingen.nl.


 


Beroep
Beroep tegen dit besluit is alleen nog mogelijk als men belanghebbend is en kan aantonen dat hij/zij
redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen. Dit beroep kan worden ingesteld -
binnen 6 weken na publicatie van het besluit - bij de Rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700
AD Groningen.


 


ASBESTDAKENREGELING DRENTHE
Eigenaren van een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van de nieuwe
‘Asbestdakenregeling Drenthe’. Het gaat net als in de voorgaande regeling uit 2017 om een subsidie
in de vorm van een lening met een lage rente. In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van
de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Op deze manier kunnen eigenaren van
een asbestdak de sanering combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen
van zonnepanelen. De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen
maximaal 50% bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten. Om plaatsing van
zonnepalen mogelijk te maken wordt het maximale leenbedrag ten opzichte van de oude regeling
verhoogd van € 60.000 naar € 100.000.
De regeling biedt particulieren, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere
asbestdakenregeling, ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten via de zogeheten
maatwerklening. Daarnaast is er de verzilverlening. Deze lening wordt verstrekt op basis van de
overwaarde van de woning.


 


Aanvragen
Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe eigenaren een aanvraag in kunnen
dienen is te vinden via de website van het SNN www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe
Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2021 worden ingediend. De regeling loopt tot 1 januari 2029.