-
Jaarverslag 2020 Dorpsbelangen Nieuw-Roden.
6.Jan.2021

Jaarverslag 2020 Dorpsbelangen Nieuw-Roden.

 

Dit jaar ziet het bestuur van Dorpsbelangen zich genoodzaakt om de jaarvergadering niet door te
laten gaan vanwege de corona crisis. Om onnodige risico’s zoveel mogelijk te vermijden, zal
Dorpsbelangen alleen schriftelijk verslag doen via de site van Dorpsbelangen en “Dit is Roden”. In de
2 plaatselijke kranten zullen we dit aankondigen.

 

Punten die tijdens de rondvraag van de jaarvergadering van 2019 naar voren zijn gebracht:

 

Aanplanten bos Esweg, richting Roderesch
Rits Aalders informeert naar plannen voor het aanplanten van een bos aan weerszijden buiten de
bebouwde kom richting Roderesch. Via de gemeente (de heer Smeenge, raadslid) vernamen we, dat
hiervan niets bekend is. Mochten er wel plannen bestaan dan worden we hiervan op de hoogte
gebracht

 

Jaarvergadering bekendheid
Vele leden waren niet op de hoogte waren van de jaarvergadering. Dit ondanks dat de aankondiging
in 2 regionale kranten, op facebook, op “Dit is Roden” en op onze site gestaan heeft. Bestuur bekijkt
hoe dit in de toekomst beter kan.

 

AED
Via de buurtverenigingen kwam de vraag naar voren of er genoeg AED’s in de gemeente zijn. De
gemeente is voornemens dit te coördineren maar dit brengt de nodige problemen mee, daar voor de
bediening van ieder apparaat 20 gediplomeerde vrijwilligers nodig zijn. AED apparatuur is aanwezig
bij het Dorpshuis en bij de voetbal kantine

 

Mr. de Vriesschool
De verbouwing is medio juli voltooid en de bezetting van de 25 appartementen is 100 %. Over het
algemeen zijn het jongere bewoners die hun intrek in de school hebben genomen. Het ziet er
allemaal keurig uit, ook de aankleding buitenom en de gezamenlijke vuilnisbakvoorziening is prima in
orde.

 

Locatie centrum
Hier vordert men gestaag met definitieve plannen. De woningen (ca 22 stuks: 2 onder één kappers,
levensloop bestendig en een paar vrijstaande woningen), die bij Makelaar Nijdam in de verkoop
staan, ondervinden serieuze belangstelling. Er zijn reeds meerdere woningen verkocht en er is verder
voldoende belangstelling. Makelaar Nijdam schat daarom ook in dat de bouw einde dit jaar, begin
volgend jaar kan starten.
Dorpsbelangen zal er bij de gemeente op aandringen om in Nieuw-Roden nieuwe locaties te
ontwikkelen, gedacht wordt aan de kavels gelegen tussen de Langewijk en de Bisschopswijk.
De ontwikkelingen op de locatie Zuidersma aan de Terheylsterweg hebben reeds een lang
voortraject, met als resultaat dat er samen met de omliggende bewoners een concept plan is
ontwikkeld met de mogelijkheid om daar ca 35 woningen te bouwen, in een bosrijke omgeving. Door
de coronacrisis zijn de informatiebijeenkomsten in het Dorpshuis voorlopig gestaakt en worden
belangstellenden via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er is echter ook stevig
verzet aangekondigd. De wens van Dorpsbelangen is dat er een veilig fietspad naast de weg richting
Leek komt en er veilige ontsluitingen komen en tevens Terheylsterweg ontzien gaat worden van extra auto verkeer. Bovendien: dat er in het plan veel groene wandelpaden komen en de woningen
aan de Terheylsterweg goed zullen aansluiten op de bestaande bebouwing. In het plan veel water
opnemen als voortzetting van de vennen in de Vijfde Verloting en als waterberging.

 

Brinkveldje
De metamorfose van het Brinkveldje is bijna voltooid, met dank aan het Brink comité is er een pracht
speelplaats met nieuwe speeltoestellen voor de kinderen tot stand gekomen. De bankjes bij de Jeu
de Boule hebben hun plaats weer gekregen, zodat de Brink bewoners hun verhalen weer kunnen
uitwisselen.
De pomp en het pompstraatje moeten nog aangepast worden. Een plan van aanpak zal binnenkort
door de gemeente aan het comité worden gepresenteerd.

 

Begraafplaats
Iedereen is vol lof over de vrijwilligers die wekelijks zorgen voor het onderhoud en het prachtig laten
uitzien van de begraafplaats. Proficiat namens de inwoners en Dorpsbelangen.
Wat niet naar wens loopt zijn de afspraken en communicatie met de Gemeente over het
natuurbegraven in het aangrenzend bosperceel. Dorpsbelangen heeft gevraagd naar de voortgang
van het natuurbegraven. Dit lijkt op een dood spoor te zijn beland.
De witte stenen aan de Ereberglaan zijn dit voorjaar door de gemeente verplaatst richting
hertenkamp, zodat namens het Dorpshuis er meer parkeerruimte is voor auto’s tijdens een
begrafenis. Dorpsbelangen heeft mede op aandrang van meerder mensen de gemeente verzocht om
een parkeerverbod voor vrachtwagens aan de Ereberglaan in te stellen.

 

Nieuw-Roden’s bosje
Ondanks het zeer droge voorjaar, met in de zomer en nazomer gelukkig voldoende neerslag, is het
aanzien van het openbaar groen en vooral de bomen in het bos weer kleurrijk en gezond, een
uitzondering vormen de dennenbomen die vooral in het derde bos achter het hertenkamp het loodje
leggen door aantasting van de kevers. Dorpsbelangen heeft er bij de gemeente op aangedrongen om
deze bomen te kappen en af te voeren, echter de gemeente is met handen en voeten gebonden aan
de milieumaatregelen van de provincie en mede daarom hebben vleermuizen, roofvogels, reigers en
andere dieren voorrang op het kappen. De gemeente houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen
en mogelijkheden.

 

De Schouw
Mede door de corona is de schouw dit jaar tot op heden niet doorgegaan. In overleg met Leonie van
Roekel hebben wij onze punten van aandacht voor een aanstaande schouw al op papier kenbaar
gemaakt. Wij hebben opmerkingen gemaakt over de herplanting van bomen aan de Esweg,
Beukenlaan, Eikenlaan, Berkenstraat, Ereberglaan e.a.
Onderhoud van wegen en bermen aan Heidebindersweg, Poolswijk, Langewijk, Terheylsterweg,
Ereberglaan, Beukenlaan laat te wensen over. Deze punten van aandacht zullen verder met de
gemeente worden uitgewerkt.
We hebben de gemeente verzocht om een veiliger inrichting van de Dorpsstraat, aanpassing shared
space kruising en een betere inrichting van de Terheylsterweg.
Een plan van een fiets/looppad van de Poolswijk langs de ijsbaan naar De Poolster is in overleg met
de school bij de gemeente als wens naar voren gebracht voor een veiliger toegang tot de school.

 

Financiën
Door de corona is het innen van de contributie dit jaar niet vlekkeloos verlopen, aan leden die de
contributie niet automatisch hadden voldaan heeft het bestuur via een schrijven gevraagd om dit via
hun bank te regelen, daar volgens de regels contante inning vanwege corona niet mogelijk is. Niet
iedereen heeft daar gehoor aan gegeven.
De kascommissie (mevr. Nelly Heuker en dhr. Bert Ensing) hebben inmiddels hun taak volbracht, de
boekhouding en de kas gecontroleerd en het bestuur verzocht de penningmeester decharge te
verlenen.

 

Algemene zaken
Dit jaar was voor het bestuur een speciaal jaar, weinig vergaderingen en/of bijeenkomsten vanwege
de corona, toch staan de zaken niet stil.
In september hebben we, gezamenlijk met De Poolster en Dorpsbelangen Roderesch, de
herinrichting van de Esweg met de gemeente geëvalueerd.
Conclusie: ondanks onze opmerkingen van onveiligheid, vooral voor fietsers, bij de cycanes, te hoge
snelheid in en buiten de bebouwde kom en onvoldoende kleur markering en indeling van de weg in
de bebouwde kom, is de gemeente niet van plan om aanpassingen te doen voor een veiliger Esweg
door het ontbreken van financiën.
Met Enexis en de gemeente is gesproken over geluidsoverlast van de nieuwe trafo aan de Esweg, dit
heeft erin geresulteerd, dat Enexis de trafo heeft stopgezet en alleen in noodgevallen of bij
onderhoud van andere trafo’s deze zal gebruiken.

 

Bemiddeling verleend voor de bouw van 4 appartementen aan de Dorpsstraat 7, wat bij de
gemeente eerst negatief beoordeeld werd maar nu toch gerealiseerd kan worden, een mooie aanwinst voor het dorp. Ook de inrichting van het kerkje voor dagverblijf van onze peuters is een aanwinst voor het dorp. De Burgemeester Bloemerstraat begint opnieuw vorm te krijgen, ondanks de corona verloopt de
nieuwbouw vlot en zullen de eerste bewoners tweede helft 2021 hun nieuwe woning kunnen betrekken. Dorpsbelangen vindt het echter van Woonborg en de gemeente een gemiste kans om het plan met ca 16 woningen meer, van tafel te vegen.

 

Gas Perikelen Langelo.

In ons dorp zijn meerdere gevallen van schade door gasopslag bekend en
reeds gemeld, afgewikkeld of afgewezen door IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen).
Dorpsbelangen heeft gemeend om namens onze bewoners zich te laten vertegenwoordigen in een
Comité van deskundigen van de omliggende dorpen van de gasopslag Langelo. Deze groep kan
namens de inwoners fungeren als spreekbuis met de nodige know-how naar IMG, de gemeente,
ministerie van Economische Zaken, Staatstoezicht voor de mijnbouw en andere instanties.
Ook is Dorpsbelangen vertegenwoordigd in het Platform van de gezamenlijke wijkbelangen
verenigingen van Roden en Dorpsbelangen. Het platform staat momenteel op een laag pitje vanwege
ziekte, maar heeft dit jaar gezorgd voor een goede verdeling van de prullenbakken en voor ons
bemiddeld voor een nieuwe bank met prullenbak op Ronalds veldje.
Al met al staat Dorpsbelangen niet stil om ons dorp op de kaart te zetten. Dit willen we graag samen
doen met onze inwoners. Om dit nog beter te onderbouwen zullen wij samen met WIN binnenkort
een enquête onder onze bewoners houden om wensen en opmerkingen te kunnen inventariseren.

 

We vinden het jammer dat we onze leden niet meer via hun mail kunnen informeren daar de lijst met mailadressen verloren is gegaan, daarom wordt de berichtgeving via de site van Dorpsbelangen
gedaan en indien wenselijk via facebook en www.DitisRoden.nl 

 

Dorpsbelangen zal zorgen voor de traditionele kerstbomen in het dorp om ook in het corona jaar het
dorp een gepaste en vriendelijke uitstraling te geven.

 

Een herhaald verzoek van Dorpsbelangen.

Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, bij voorkeur een vrouw, omdat Sia Jager ons bestuur heeft verlaten en wij op dit moment alleen een mannenclub zijn. Uit ervaring weten wij dat vrouwelijke inbreng voor Dorpsbelangen positief en gewenst is.

 

Het bestuur wil u in deze corona tijd allen een hart onder de riem steken - goede gezondheid -
prettige aanstaande feestdagen en wees verstandig in deze corona tijd.

 

Het bestuur
Piet Luursema voorzitter
Laurens Lukje secretaris
Koos Kremer penningmeester
Eddy Brandsma bestuurslid
Jan Spiegelaar bestuurslid

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.