Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de
activiteit:


 


Werken
- Borglaan 7 te Roden, het aanleggen van een kunstgrasveld.
Kappen
- Oosterduinen Z 60 te Norg, het kappen van 18 bomen.


Bouwen
- Meidoornlaan 24 te Veenhuizen, het vervangen van de kozijnen;
- Meidoornlaan 24 te Veenhuizen, het plaatsen van zonnepanelen op bijgebouwen;
- Geluklaan 12 te Roden, het vergroten van de woning en het realiseren van een raam in de keuken;
- Amerika 2 te Een, het plaatsen van zonnepanelen;
- De Horst 13 te Peize, het verbouwen van de boerderij;
- Nijlandsakker 3 te Norg, het oprichten van een woning;
- Andries Turksemalaan 25 te Nieuw-Roden, het oprichten van een woning.
Bouwen/Uitrit
- Andries Turksemalaan 13 te Nieuw-Roden, het oprichten van een woning en het
aanleggen van een uitrit.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een ontwerp vergunning hebben verleend voor:
Ontwerpvergunning:
Brandveilig gebruik
- Jarich van der Wielenweg 42 te Een-West, het brandveilig gebruiken van het pand, 23 december 2020.


 


 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben
genomen voor:


 


Bouwen/Afwijking
- Zulthereschweg 10 te Roden, het vergroten van de woning, 29 december 2020;
- Groene Zoom 2 te Roden, het tijdelijk plaatsen van een unit als aanvulling op de dierenkliniek, 28 december 2020.
Bouwen
- Heerestraat 104 te Roden, het verbouwen van de winkel en het realiseren van twee appartementen op de verdieping, 24 december 2020.
Uitrit ingetrokken
- Hofstedenlaan 58 te Roden, het aanleggen van een uitrit, 23 december 2020.
Afwijking
- Hoofdstraat 30 te Roderwolde, het plaatsen van een erker, 23 december 2020.
Afwijking ingetrokken
- Centrum te Roden, Herinrichting fase 2 voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), 28 december 2020. Kappen
- Oosterduinen A 46 te Norg het kappen van 47 fijnsparren, drie eiken en een berk, met herplantplicht, 22 december 2020.


 


Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.


 


Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
- Maatschap M. en A. Hummel, Haulerwijksterweg 19 te Een. De melding heeft betrekking op uitbreiding met een mestsilo.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.


 


Natuurontwikkeling Drentseweg
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening bekend, dat zij voornemens zijn een wijzigingsplan voor te bereiden voor:
- Het omzetten van een perceel akkerland naar natuur, aan de Drentseweg te Veenhuizen.


 


Dit is een vooraankondiging. Dat betekent concreet dat er nog geen mogelijkheid is om zienswijzen naar voren te brengen. Zodra de plannen gereed zijn om ter inzage te worden gelegd, kunt u dit lezen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nlwww.officielebekendmakingen.nl en op DitisRoden.nl  en in het Roder Journaal en de Krant. Op dát moment is het ook mogelijk om een reactie op de plannen te geven.