De raad van Noordenveld heeft op woensdag 9 september 2020 de volgende besluiten
genomen:
- Einde van rechtswege van aanwijzing raadgriffier:
De raad is akkoord
- Motie LGN betreffende RES:
Deze is ingetrokken
- Beleidskader Energieprojecten:
Het beleidskader is aangenomen
- Health Hub 2.0:
Het voorstel is aangenomen
- Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie
Vluchtheuvel Norg:
Het bestemmingsplan is aangenomen

De volledige besluiten vindt u onder het betreffende agendapunt van de besluitvormende vergadering van 9 september 2020. U vindt deze in het Raadsinformatiesysteem (www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad) Voor vragen over deze vergadering kunt u terecht bij de griffie van de gemeente via
griffie@gemeentenoordenveld.nl