Aankondiging Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2020

Op maandag 5 oktober 2020 wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden, aanvang 20.00 uur.

Voorlopige agenda van deze vergadering:
1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de ledenvergadering van 16 september 2019.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Financieel verslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
7. Begroting seizoen 2020 - 2021.
8. Stand van zaken investeringen (o.a. verbouw kantine).

9. Bestuursverkiezing. Aftredend volgens schema: Hans Schulten (niet herkiesbaar),
Marcel van Duinen (herkiesbaar) nieuwe kandidaten: Ramona Vlonk. Tegenkandidaten kunnen vóór de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

10. Rondvraag.
11. Sluiting.