Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij van plan zijn om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan ‘Kleine kernen Noordenveld’ voor het perceel Hoofdstraat 27 te Roderwolde. Dit bestemmingsplan, dat is vastgesteld op 19 november 2014, biedt de mogelijkheid de bestemming ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingszone – wijzigingsgebied’ te wijzigen in de bestemming wonen. Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken.

Het verzoek, het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wijzigingsplan liggen vanaf 29 juli 2020 6 weken voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis in Roden. Hiervoor maakt u een afspraak met een medewerker van het team Ruimte. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de volgende wijze:
• Schriftelijk kunt u uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9400 AC Roden;
• Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken door hiervoor een afspraak te maken met Léan Beerlink van het team Ruimte via telefoon 050 - 50 27 222.

Na afloop van de termijn van terinzagelegging wordt door het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen op het wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 27 te Roderwolde’. Foto Google Maps