Zandwinbedrijf K3Delta is van plan de door haar geëxploiteerde zandwinning Amerika in Een uit te breiden. Met de beoogde uitbreiding van deze zandwinning wordt voor de komende jaren in de regionale vraag naar ophoogzand voorzien. De uitbreiding wordt gecombineerd met een integrale herinrichting van het gebied. Met de herinrichting kan worden ingespeeld op de landschappelijk structuren (afwisselend landschap) en ambities (karakteristieke beplantingselementen).

Op grond van de geldende regelgeving is er een plicht om voor deze ontwikkelingen een milieueffectrapport (MER) op te stellen omdat de totale oppervlakte groter is dan 25 hectare. Een MER is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Het wordt gebruikt voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Voor deze beoogde uitbreiding en herinrichting van het gebied is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD gaat in op de achtergrond van het project, beschrijft de te onderzoeken varianten en geeft aan conform welk beoordelingskader de milieuonderzoeken voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) worden uitgevoerd. Hiermee is de NRD de eerste stap in het MER proces. In het vervolg zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor deze ontwikkeling.
Zodra het bestemmingsplan gereed is om ter inzage te worden gelegd, kunt u dit lezen op www. officielebekendmakingen.nl.

Voor de uitvoering van de beoogde activiteiten is in ieder geval een wijziging van het bestemmingsplan en een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet noodzakelijk. Vandaar dat de NRD zowel bij de gemeente Noordenveld als ook bij de provincie Drenthe ter inzage ligt. De NRD Zandwinplas Amerika ligt van donderdag 30 juli 2020 tot en met woensdag 9 september 2020 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis in Roden en in het provinciehuis in Assen. Daarnaast is deze NRD ook te raadplegen via: De website van de gemeente Noordenveld, www.noordenveld.nl en de website van de provincie Drenthe, www.drenthe.nl.

Om de stukken in te zien in het gemeentehuis, maakt u een afspraak met een medewerker van het team Ruimte van de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 050 – 50 27 222 of via postbus@ noordenveld.nl. Voor het provinciehuis maakt u een afspraak met een medewerker van het team VTH van de provincie Drenthe via telefoonnummer 0592 – 36 55 55 of via postbusvth@drenthe.nl. U kunt dan ook aangeven dat u een digitale kopie van de NRD Zandwinplas Amerika per e-mail wilt
ontvangen.

Gedurende de 6 weken bestaat de gelegenheid om mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de NRD Zandwinplas Amerika.
U kunt uw zienswijze kenbaar maken. Het e-mailadres van de gemeente Noordenveld is postbus@ noordenveld.nl. Het e-mailadres van de provincie Drenthe is postbusvth@drenthe.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 050 – 50 27 222 (gemeente Noordenveld) of 0592 - 36 55 55 (provincie Drenthe).

Ook kunt u uw zienswijze via de post richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, of het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.