-
CONCEPT Motie sportaccommodaties Roden-Zuid / Motie financiele zorgen 010720
30.Jun.2020

Te behandelen in de raadsvergadering van 1 juli 2020, als motie over een niet aanhangig onderwerp

 

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen,

 

overwegende, ‘

 

- Op 26 februari 2020 heeft de raad het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld vastgesteld:

 

- In het plan hangen investeringen in een deel van de sportaccommodaties af van de voortgang van een nog op te stellen gebiedsplan Roden-Zuid.

 

- De verwachting was dat er voor juli 2020 een concept-plan voor Roden-Zuid zou zijn.

 

- Door omstandigheden is dit plan vertraagd en moet ook de samenspraak met inwoners en organisaties over de mogelijk ingrijpende gevolgen van het plan nog plaats vinden.

 

- Verenigingen die in Roden-Zuid accommodaties gebruiken moeten niet beperkt worden in hun ontwikkeling door vertraging vanwege het gebiedsplan.

 

- Bijvoorbeeld de manege aan de Hullenweg in Roden komt ernstig in de problemen. Het ontbreekt aan een duidelijk antwoord op de vraag of investeringen in de huidige locatie voor noodzakelijk onderhoud en alsnog voldoen aan eisen voor dierenwelzijn, nu goed zijn of niet.

 

 

Verzoekt het college:

 

  • Zorg te dragen voor een voorstel aan de raad dat duidelijkheid over investeringen biedt aan de sportaccommodaties in Roden-Zuid, vooruitlopend op een gebiedsplan Roden-Zuid.

 

 

Te behandelen in de raadsvergadering van 1 juli 2020, bij agendapunt 5.1 jaarstukken Noordenveld 2019

 

 

De raad van de gemeente Noordenveld, in vergadering bijeen,

 

 

overwegende, ‘

 

- De accountant van de gemeenteraad heeft in juni 2020 gerapporteerd en geadviseerd over onder meer interne digitale processen, en de dalende omvang van reserves en weerstandsvermogen die onvoorziene tegenvallers moeten opvangen.

 

- De jaarstukken 2019 geven aan dat het weerstandsvermogen in 2019 van afgerond 13 miljoen naar 6,4 miljoen euro gedaald is. Bovendien neemt de druk op de reserve voor grondexploitaties toe en vragen de maatregelen tegen het coronavirus de nodige financiële ruimte.

 

- Deze ontwikkelingen baren de gemeenteraad zorgen en vragen om een brede aanpak op korte termijn, om de financiële situatie weer op peil te brengen.

 

 

Verzoekt het college:

 

  • Eind augustus 2020 met een eerste plan van aanpak naar aanleiding van de rapportages van de accountant en de zorgen van de raad over het weerstandsvermogen, te komen.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractieleden VVD

Fractieleden Lijst Groen Noordenveld

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.