Advies- en meldpunt bijzondere zorg


 

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in. In deze wet is geregeld dat inwoners een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de persoon die hulp nodig heeft en zijn naasten inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste maatregel; in de gemeente werken diverse partijen samen om te voorkomen dat het zover komt dat aan een persoon verplichte zorg moet worden opgelegd.


 


 


Waarom melden?


Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De persoon met wie het niet goed gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.


 


 


Wat gebeurt er met uw melding?


Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Er wordt onderzocht of degene om wie u zorgen heeft, een aanzienlijk risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Als hulp nodig is, wordt er eerst gekeken of er zorg op vrijwillige basis kan worden ingezet. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt opgelegd. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de persoon om wie het gaat altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg verplicht thuis wordt ingezet.


 


 


Een melding maken?


Wilt u een Wvggz melding maken omdat u zich zorgen maakt? Dan kunt u bellen met 088-2460240. Het is ook mogelijk om een schriftelijk een melding te doen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van GGD Drenthe.