In december 2005 is de "Regeling gemeentelijke ombudscommissie Noordenveld" vastgesteld, die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De Regeling bevat hoofdzakelijk de instelling van een gemeentelijke ombudscommissie.

In het kort komt de procedure er op neer dat eerst een interne behandeling van een klacht plaatsvindt. Als intern, door overleg tussen klager en gemeente en bemiddeling door de klachten coördinator, geen oplossing wordt gevonden, dan kan de klager terecht bij een externe ombudsman of -commissie. Op dit moment is dat de onafhankelijke ombudscommissie van de gemeente Noordenveld.


Onafhankelijkheid:
De laatste jaren staat de onafhankelijkheid van de ombudscommissie steeds meer onder druk. Omdat klachten slechts enkele keren per jaar aan de onafhankelijke ombudscommissie worden voorgelegd is gekozen voor een personele unie met de bezwaarschriftencommissie. Omdat belangengroepen steeds vaker gebruik maken van het klachtrecht, wordt het steeds moeilijker om de ombudscommissie zodanig
samen te stellen dat de leden niet ook een bezwaar over hetzelfde onderwerp hebben behandeld.

Belanghebbenden zien dan in de ombudscommissie dezelfde commissieleden die in een eerder stadium (bijvoorbeeld) een bezwaar ongegrond hebben verklaard. De onafhankelijkheid wordt dan vaak in twijfel getrokken. De onafhankelijkheid wordt toch al vaak betwijfeld door klagers omdat de commissieleden "immers worden betaald door de gemeente".

Financieel:
Sinds een aantal jaren is de gemeente verplicht om de ombudscommissie bij te laten staan door een extern, onafhankelijk secretariaat. In onze gemeente wordt die rol vervuld door Juridisch adviesbureau "Pro-Facto". Pro-Facto is gelieerd aan de RUG. Tot voor kort bedroegen de kosten voor het voeren van het secretariaat per klacht E 907,50 incl. BTW. Echter, omdat de juridische ondersteuning van de ombudscommissie de laatste tijd (mede door de uitgebreide klachten van belangengroeperingen) veel tijdrovender is geworden, heeft Pro-Facto besloten om op urenbasis te gaan werken. De kosten van de ondersteuning stijgen hierdoor aanzienlijk. Om een voorbeeld te geven, de kosten voor de behandeling van de laatste klacht zou de gemeente dan 4.356,00 aan secretariaatskosten hebben gekost.
Daar komt per zitting van de ombudscommissie een bedrag van 613,00 aan presentiegeld bij en de uren die wordt ingezet voor de verzending van stukken, het uitnodigen van partijen enz.

Oplossinq
Om de onafhankelijkheid van de externe fase van de klachtbehandeling buiten alle twijfel te laten zijn, wordt er voorgesteld om de klachtenregeling in te trekken en daarmee de Nationale Ombudsman bevoegd te maken voor het behandelen van klachten aan het adres van gemeente Noordenveld. Het intrekken van de regeling betekent feitelijk dat de gemeente zelf niet meer over een onafhankelijke ombudscommissie beschikt. Op grond van artikel 1, onder b. van de Wet Nationale Ombudsman is de Nationale Ombudsman dan bevoegd om klachten (in de externe fase) over de gemeente te behandelen. De Nationale Ombudsman wordt in het algemeen als onafhankelijk beschouwd. Steeds meer gemeenten kiezen er voor om zich aan te sluiten bij de nationale ombudsman. Op dit moment ligt dat percentage rond 70%.

Kosten
Voor aansluiting bij de Nationale Ombudsman geldt een vast bedrag van E 0,20 per inwoner, ofwel een bedrag van ca. 6.200,00 per jaar. Momenteel is voor de klachtbehandeling een bedrag van 8.602 ,00 begroot. Bij twee of meer "zwaardere" klachten per jaar is de aansluiting bij de Nationale Ombudsman in financieel opzicht voor de gemeente al voordeliger.