Bij de Brinkhof in Norg is sprake van wateroverlast bij hevige regenval, waardoor schade ontstaat.

Deze wateroverlast kan worden beperkt door aanpassingen aan de riolering rondom de Brinkhof. In de Lange Streeken II in Peize zijn toezeggingen gedaan over het aanleggen van drainage. De Gemeente wil deze toezeggingen graag op korte termijn nakomen.

Uitwerking
Beide gevallen worden als urgent en belangrijk beschouwd en het is dan ook wenselijk dat op korte termijn gestart kan worden met deze werkzaamheden in de bodem. Echter, in het Plan van aanpak 'schades Middenveld', dat in maart 2019 door het College is vastgesteld, staat dat er voor werkzaamheden in de ondergrond een werkprotocol wordt opgesteld dat bij dergelijke werkzaamheden wordt gevolgd. Dit protocol wordt binnenkort opgeleverd, maar is dus op dit moment nog niet vastgesteld. Voorgesteld wordt dan ook om de genoemde werkzaamheden rondom de Brinkhof en in Lange Streeken 11 vooruitlopend op de vaststelling van het protocol uit te voeren.

Werkzaamheden Brinkhof in Norg en Lange Streeken II
Hoewel het bouwprotocol nog niet officieel is vastgesteld, wordt in de organisatie getracht situaties als in de wijk Middenveld zoveel mogelijk te voorkomen door risico's vooraf goed in te schatten en aan de hand van maatregelen te minimaliseren.

Brinkhof:
Bij de Brinkhof is al langere tijd sprake van wateroverlast bij hevige regenva I, waardoor schade ontstaat. Onlangs was er weer een hoosbui in Norg waardoor voor de derde keer in 1 jaar overlast optrad. De kans op hernieuwde overlast en schade is groot. Er zijn kleine aanpassingen noodzakelijk om deze overlast en de schade te voorkomen. De capaciteit van de rioolleidingen rond om de achterzijde van het pand zullen worden vergroot, evenals de overstort leiding. Daarnaast wordt het volume van de bergingsvijver vergroot. Aan de achterzijde zullen zoveel mogelijk regenpijpen worden afgekoppeld op de sloot langs de Kerkhofsdrift.
De Brinkhof staat los van andere panden, waardoor het risico op schade aan andere gebouwen door werkzaamheden bij de Brinkhof minimaal is. Er is veelvuldig onderzoek uitgevoerd om de risico's in te schatten.

Uit onderzoeken blijkt dat:
de aanwezige bodemlagen niet zettingsgevoelig zijn;
de grondwaterstand lager is dan het ontgravingsniveau, de afstand van de ontgraving tot aan de bebouwing is groter dan de verwachte grondontspanning;
- in het pand zitten een aantal scheuren. Vanwege deze scheuren is een berekening gemaakt welke vervorming maximaal mag optreden voor er nadere schade optreedt. Op basis van het bodem- en funderingsonderzoek kan worden uitgesloten dat er zetting optreedt;
- het trillingsniveau in de bodem wordt tijdens het werk beperkt en gemeten aan de gevel. Op basis van deze gegevens wordt het werk al dan niet aangepast.
Op deze manier is het risico op schade geminimaliseerd.

Lange Streeken II:
In gesprekken met de buurt zijn toezeggingen gedaan over het aanleggen van drainage. Om deze toezegging op korte termijn na te komen, moet er op korte worden gestart met deze werkzaamheden. Op dit moment worden de voorbereidingen voor het woonrijp maken van de grond getroffen. Hier zijn al peilbuizen geplaatst.
Het gebied waar de drainage gepland staat, ligt ver van bebouwing. De drainage is gepland op de bodem van de voormalige sloot. Om risico's uit te sluiten, wordt wel gewerkt volgens het op handen zijnde bouwprotocol en worden, waar nodig maatregelen getroffen.

Op dit moment wordt het risico op schade op nihil ingeschat. Wanneer er zich in het traject risico's voordoen, worden passende maatregelen getroffen.
Beide situaties zijn dusdanig belangrijk en urgent dat er op korte termijn uitvoering aan de werkzaamheden gegeven moet worden. Zoals beschreven zijn er maatregelen getroffen om de risico's te minimaliseren. De afdeling acht het verantwoord om de werkzaamheden op deze basis uit te voeren.

De meerkosten door ca. extra onderzoek en maatregelen om risico's zoveel mogelijk te beperken, worden binnen de projecten meegenomen.