Eind augustus heeft de gemeente Noordenveld onverwacht een negatief bericht ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierbij is de algemene uitkering voor de gemeente Noordenveld tussentijds sterk naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat het ministerie 35 basisgegevens van de gemeente Noordenveld sterk naar beneden heeft bijgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het aantal inwoners, minderheden, belastingcapaciteit en jongeren. Ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn over deze tussentijdse verlaging, gaat de gemeente vooralsnog uit van het meest negatieve scenario. Dit houdt een tegenvaller in van € 1,6 miljoen voor de begroting van 2020.Sluitende begroting

Wethouder Alex Wekema: ”Uiteraard is dit een grote tegenvaller. We gaan de komende weken benutten om meer zekerheid te krijgen over de uiteindelijke uitkering uit het gemeentefonds voor 2020. Ook zijn we bezig een sluitende begroting te presenteren voor 2020, waarbij we rekening houden met deze tegenvaller. Er zijn een aantal mogelijkheden om dat te doen, zoals het bijstellen van de ambities uit het meerjarig uitvoeringsprogramma, verhogen van eigen middelen en het verlagen van begrotingsbudgetten.”Het college streeft er naar om de begroting alsnog conform afspraak op 15 november in te dienen bij de provincie.