In 2017 is de notitie 'Natuurlijk Samen Doen' door de raad vastgesteld. Aanleiding hiervoor was het ontwikkelen en vaststellen van kaders ten aanzien van de maatschappelijke ondersteuning in Noordenveld om de kwaliteit van ondersteuning en een goed vangnet voor kwetsbare inwoners te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de ondersteuning betaalbaar blijft.

Bij de ontwikkeling van algemene, collectieve voorzieningen ligt de nadruk op daginvulling en ontmoeting. Dit komt voort uit een gesignaleerd hiaat in het aanbod hiervan. Met name onder kwetsbare (eenzame) inwoners en minder zelfredzame inwoners is er behoefte aan dit soort voorzieningen dichtbij. Ook in de resultaten van het clientervaringsonderzoek Wmo komt de vraag naar meer collectieve voorzieningen duidelijk naar voren. Het gebeurt nu vaak dat inwoners een indicatie voor een dure maatwerkvoorziening krijgen alleen maar omdat de gewenste en meest passende voorliggende voorziening ontbreekt. Als gevolg hiervan zijn er veel mensen die gebruik maken van onnodig zware ondersteuning en tegelijkertijd zijn er inwoners die deze vorm van ondersteuning wel nodig hebben, maar niet of minder snel in beeld zijn.

In het voorgestelde projectplan wordt weergegeven hoe stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) het opzetten en organiseren van door inwoners gewenste collectieve voorzieningen wil en kan realiseren. Door de uitvoering van dit plan komen er voorzieningen in de nabijheid van iedere inwoner beschikbaar, ongeacht in welk gedeelte van Noordenveld deze inwoner verblijft. Door het realiseren van collectieve voorzieningen, kunnen inwoners die normaal gesproken een beroep zouden doen op een maatwerkvoorziening dan laagdrempelig gebruik maken van een algemene voorziening. Belangrijk in dit project is het aansluiten op en verbinding leggen met wat er al is, het op gang te brengen of versterken van samenwerking tussen initiatieven en het opzetten van wat er ontbreekt en gewenst is. Het doel is om op deze manier in de hele gemeente een netwerk aan voorzieningen beschikbaar te hebben waar (kwetsbare) inwoners terecht kunnen voor lichte ondersteuning, ontmoeting en activiteiten die aansluiten bij de wens en behoefte van deze inwoners.

Het projectplan en de daarbij ingediende begroting omvat een tijdsperiode van 2 jaar en 8 maanden. Bij instemming start het project op 2 december 2019 en eindigt op 15 juli 2022. Het totaal benodigde bedrag om dit project te kunnen uitvoeren en daarmee voldoende aanbod aan collectieve voorzieningen te realiseren is begroot op E 469.866,-. Van dit bedrag neemt WiN E 68.368,- voor haar rekening omdat een
deel van de werkzaamheden voor dit project binnen het reguliere werkzaamheden van WiN vallen en een gedeelte door WiN als investering wordt ingezet. Aan de gemeente wordt daarmee een totale bijdrage van 401.498,- gevraagd.