Er is bereidheid uitgesproken dat Camping Dorado aan de Norgerweg in Roden, in het kader van de pilot regelruimte, de mogelijkheid krijgt voor het indienen van een ontwikkelperspectief voor een zorgconcept op het huidige recreatieterrein. Als randvoorwaarden zijn meegegeven dat er aangetoonde behoefte dient te zijn voor wonen binnen dit zorgconcept en een goede ruimtelijke onderbouwing welke voldoet aan de ambities zoals verwoord in de Omgevingsvisie. In 2017 heeft een vitaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder vakantieparken en campings in Drenthe. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat Dorado met haar kleinschaligheid op recreatief gebied weinig perspectief heeft. Dit zorgt ervoor dat het park lastig verkoopbaar is, omdat de economische waarde van het park beperkt is, is transformatie dan ook een logisch vervolg.

Sinds 2017 werkt een initiatiefgroep, bestaand uit 10 toekomstige bewoners en de huidige eigenaar, onder leiding van CM0 STAMM aan een plan voor wonen met zorg en aandacht voor elkaar en de omgeving. Dit heeft op 2 juli 2018 geresulteerd in de ondertekening van een convenant. Op dit moment wordt gewerkt aan een coöperatie waar het gedachtegoed voor het plan juridisch in wordt vastgelegd. Daarnaast is de huidige eigenaar van Camping Dorado primair verantwoordelijk voor het betrekken van de omgeving en andere belanghebbenden bij de verdere planuitwerking. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor het initiatief. Voor de transformatie van een kampeerterrein naar een woonzorgconcept vormen de landschappelijke waarden en gebiedskenmerkende bebouwingsvormen de basis voor de stedenbouwkundige en planologische uitgangspunten. Foto Google Maps