De gemeente Noordenveld is zuinig en trots op haar landschap. Kenmerken zoals de kleine esdorpen, beekdalen, veenkoloniën en laagveenontginningen willen we behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd staat ons landschap voor grote uitdagingen, zoals de overgang naar duurzame energie. Om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in te passen in het landschap is de Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld.

Drie landschapstypen
In de Noordenveldse Kwaliteitsgids zijn alle karakteristieken en kwaliteiten beschreven die aanwezig zijn in het landschap van deze Noord Drentse gemeente. Dit is gedaan door Noordenveld in drie gebieden in te delen: het Laagveenontginningslandschap, het Esdorpenlandschap en het Hoogveenontginningslandschap. Per gebied zijn kaders (gidsprincipes) opgesteld die houvast bieden bij ontwikkelingen in het landschap. Ze bieden een basis om gesprekken met initiatiefnemmers aan te gaan.

De overgang naar duurzame energie
De gemeente Noordenveld voorziet dat de overgang van fossiele naar duurzame energie impact zal hebben op het landschap. ‘Om in 2040 klimaatneutraal te zijn moet er meer gebeuren dan alleen de aanleg van zonnepanelen op daken’, aldus wethouder Henk Kosters. Hoeveel duurzame energie er per regio opgewekt gaat worden, wordt vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES). Hiervan zijn er dertig in Nederland en Drenthe is er één van.

In samenspraak
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad bepaalt de gemeente hoe duurzame energie opgewekt gaat worden en hoe dit kan worden ingepast in het landschap. De Noordenveldse Kwaliteitsgids kan hierbij inspiratie en hulp bieden.

De Noordenveldse Kwaliteitsgids is in opdracht van de gemeente Noordenveld opgesteld door adviesbureau Libau. De komende maanden hebben inwoners nog de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover vindt u vanaf half september op noordenveld.nl.