In dit jaaroverzicht over 2018 ziet u in één oogopslag wat de gemeente Noordenveld in 2018 heeft ontvangen en waaraan het geld is uitgegeven.

Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2018 een positief saldo heeft van € 3,5 miljoen. Dit positieve saldo is vooral ontstaan door kavelverkoop en hogere rijksbijdragen. Het tekort op het onderdeel sociaal domein bedraagt € 1.880.000, inclusief de extra kosten van € 292.000 vanwege de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Het tekort op dit onderdeel is in de jaarrekening onttrokken aan de reserve sociaal domein. Door de gemeenteraad is besloten om de baten en lasten in het kader van de taken van het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting en jaarrekening te laten verlopen en deze te verwerken via de reserve sociaal domein.

Het college van burgemeester en wethouders