Nieuw-Roden - De gemeente Noordenveld heeft in 2015 het Begraafplaatsenbeleidsplan 2015-2035 vastgesteld. Bij de totstandkoming van het Begraafplaatsenbeleidsplan 2015-2035 is door zowel inwoners van Nieuw-Roden en daarbuiten positief gereageerd op het voorstel cm een gedeelte van de begraafplaats aan te wijzen voor natuur begraven. Hiervoor was wel een herziening noodzakelijk van het geldende bestemmingsplan.

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit archeologisch onderzoek blijkt dat de percelen als waardevol archeologisch gebied zijn gewaardeerd die aanvullend moeten worden onderzocht door middel van een sleuvenonderzoek. Door de aanwezigheid van bomen is een sleuvenonderzoek in dit gebied onuitvoerbaar en is dan ook voorgesteld om in plaats van te begraven in een kist, een begraafplaats met urnen te realiseren.

Een urnenbegraafplaats betreft een variant op de doorgaans gebruikelijke vorm van natuur begraven en sluit in essentie aan op het vastgestelde Begraafplaatsenplan 2015-2035. Deze gewijzigde insteek is voorgelegd aan de raad en Dorpsbelangen. Beide partijen zien geen bezwaren tegen de beoogde urnenbegraafplaats. Een dergelijke wijze van natuur begraven wordt in onze gemeente nog niet aangeboden en kan dus voorzien in een behoeft. Op 9 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

Er is een zienswijze ontvangen. De zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld door de raad. Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, moet de bekendmaking binnen twee weken na vaststelling plaatsvinden. Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.