Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend dat het voornemens is om de volgende omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen voor:

Milieu
• Zevenhuisterweg 96 te Nieuw Roden: voor het veranderen van de vleesvarkenshouderij, zaaknummer 378205. Met het veranderen worden een aantal zaken in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke situatie en in de omgevingsvergunning opgenomen.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien, met ingang van 12 februari 2019 bij het gemeentehuis van de gemeente Noordenveld, tijdens de openingsuren.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.