Roden - De raad van de gemeente Noordenveld heeft in zijn vergadering van woensdag 6 februari 2019 de onderstaande besluiten genomen:
• Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vluchtheuvel Norg is vastgesteld
• De aftoppingsbijdrage van € 129.500 aan Actium voor 16 passieve sociale huurwoningen Oosterveld, Norg wordt verleend en ten laste gebracht van de Reserve sociale volkshuisvesting Norg
• De wijziging van de verordening OZB is vastgesteld
• Het controle protocol 2018 is vastegsteld
• De raad besluit een reactie op het inpassingplan N373 in te dienen bij de Provincie. Punten waar de raad aandacht voor vraagt zijn:
verlichting fietspad; de oeverbeveiliging en het terugbrengen van de maximale snelheid naar 60 km/uur bij de kruisingen.
De volledige besluiten vindt u onder het betreffende agendapunt van de raadsvergadering van 6 februari 2019. U vindt deze in het Raadsinformatiesysteem (www.gemeentenoordenveld.nl/gemeenteraad)

Voor vragen over deze vergadering kunt u terecht bij de griffie van de gemeente via griffie@gemeentenoordenveld.nl . Foto archief