Roden - Bij het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten in het kader van een bestemmingsplan het gevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Hiervoor zijn drempelwaarden opgenomen. Deze waarden zijn echter
indicatief. Mocht hierdoor een activiteit worden gerealiseerd onder de drempelwaarde dan moet alsnog worden nagegaan of er sprake kan zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

Dit wordt een vormvrije mer-beoordeling genoemd. Deze vormvrije mer-beoordeling vindt plaats voorafgaand aan de besluitvorming van een ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe dient de initiatiefnemer een aanmeldnotitie bij het bevoegd gezag in te dienen. Binnen 6 weken dient hierop een besluit genomen te worden.

Overwegingen
Voor ligt de aanmeldnotitie vormvrije mer-beoordeling voor de herontwikkeling van de TNT-Iocatie te Roden. Het oude postkantoor maakt plaats voor een 17-tal woningen. In bijlage van het Besluit m.e.r. is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Dit bestemmingsplan maakt slechts 17 woningen mogelijk en is daarmee niet rechtstreeks plan-mer-plichtig.

Zoals uit de aanmeldnotitie blijkt dat gelet op de aard en omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de potentiƫle effecten op voorhand kan worden geconcludeerd dat er hiermee geen belangrijke negatieve milieugevolgen aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Advies
Geadviseerd wordt om te besluiten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden, vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.