Noordenveld - Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Drenthe maakt
bekend, dat op 19 december 2018 door het algemeen
bestuur is vastgesteld: het Rampbestrijdingsplan
Underground Gas Storage Norg/Langelo.
Het rampbestrijdingsplan treedt op 1 maart 2019 in werking.

Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van te nemen maatregelen door hulpdiensten tijdens de eerste uren van een ramp bij de ondergrondse gasopslag.

Het concept rampbestrijdingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 9 oktober tot en met 20 november 2018 bij Veiligheidsregio Drenthe en de gemeente Noordenveld.
Er zijn geen zienswijzen indiend.
Het herziene rampbestrijdingsplan is vanaf 1 maart te raadplegen via www.vrd.nl en www.gemeentenoordenveld.nl
Tegen het besluit tot vaststelling van een rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.